بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصمیم نمایندگان ویژة رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامة تنظیم بازار در خصوص رسیدگی به پروندة متخلفین جرایم کسر کوپن

مصوب 16/8/1375

وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری
تصمیم نمایندگان ویژة رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامة تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استناد تصویب‌نامة شمارة 40214/ت 287 هـ مورخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
در جلسة مورخ 6/8/1375 ستاد پشتیبانی برنامة تنظیم بازار، پیشنهاد شمارة 4434/100 مورخ 1/5/75 وزارت بازرگانی، موضوع درخواست رسیدگی به پروندة متخلفین جرایم کسر کوپن در شعب تعزیرات حکومتی مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
با استناد به صدر مادة واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مادة 52 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67، سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف موضوع ماده 7 قانون منع خرید و فروش کوپن‌های کالاهای اساسی مصوب 13/1/1367، در حد عرضه و توزیع کالای موضوع مادتین (5 و 17) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 رسیدگی نماید.
ضمناً اختیار رسیدگی به تخلفات مربوط به کسری کوپن کالاهای اساسی قبل از ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی با شکایت وزارت بازرگانی، سازمان بازرسی و نظارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عهدة سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir