بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون نحوة توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور

مصوب 29/1/1353

ماده واحده- کلیة کارخانه‌های قند و تصفیة شکر کشور مکلفند قند و شکر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملکت منحصراً در اختیار سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
مدیران و مسئولان کارخانه‌های قند و تصفیة شکر که از مقررات فوق تخلف نمایند، همچنین اشخاصی که به نحوی از انحاء در معاملات قند و شکری که به طور غیرمجاز از کارخانه‌های مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین کالا، مرتکب به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی معادل دو برابر بهای کالا محکوم خواهد شد.
به جرایم موضوع این ماده در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1- کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح که تولیدات آنها منحصراً جهت تامین نیازمندی‌های کادر نیروهای مسلح ایران و عائلة آنها به مصرف می‌رسد از مقررات این قانون مستثنی است.
تبصره 2- آئین‌نامة اجرائی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه‌ای متعلقه از قبیل کرایة حمل و کارمزد توزیع همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی کارخانجات قند و شکر و قندریزها وسیلة وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir