بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحة قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف

مصوب 1/10/1358

ماده 1- مرکز بررسی قیمت‌ها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شدة کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد.
مدیران عامل و مالی با مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمت‌ها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسش‌های مندرج در این جدول اقدام نمایند.
ماده 2- هر گاه مدیران عامل و مالی و یا مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمت‌ها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
ماده 3- هر گاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمت‌ها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده 2 برخلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه‌التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمت‌ها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمت‌ها رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محکوم می‌گردند:
الف- هر گاه مابه‌التفاوت تا مبلغ 500000 ریال باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ب- هر گاه مابه‌التفاوت از مبلغ 500001 ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره 1- متخلف علاوه بر مجازات‌های مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمت‌ها با قیمت اعلام شده محکوم می‌گردد.
تبصره 2- در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 3- نحوة محاسبة قیمت اعلام شده توسط آئین‌نامة اجرائی که به وسیلة وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمت‌ها خواهد رسید تعیین می‌گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir