بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تعیین تکلف زمین شرکت تعاونی نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی منحله

مصوب 7/6/1372

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی منحله به شرح زیر تعیین تکلیف می‌گردد:
الف- به مقدار مورد نیاز از آن قسمت از زمین که طبق تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات تشخیص داده شده است در اختیار شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا به کارکنان اداری مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شود.
ب- زمین دایر باقی‌مانده کماکان متناسب با سهم کارکنان اداری مجلس شورای ملی منحله متعلق به آنان است که طبق ضوابط مربوطه به اعضاء واجد شرایط واگذار می‌گردد.
ج- کلیه خدمات شهری و تاسیسات زیر بنایی از سهم زمین‌های خارج از محدوده منظور گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir