بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه

آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه
قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات
و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
مصوب 20/12/1367

ماده 1- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند اسناد اراضی مشمول احکام قطعی هیات رسیدگی مقرر در قانون (که از این پس هیات رسیدگی خوانده می‌شد) را به نام اشخاص ذیحقی که توسط این هیات تعیین شده‌اند منتقل نمایند.
تبصره – چنانچه اراضی اشخاص ذیحق موضوع این ماده مشمول قانون کشت موقت (مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی) تشخیص داده شود بر اساس قانون مذکور عمل خواهد شد.
ماده 2- در مواردی که طبق حکم هیات رسیدگی، اشخاص معینی به عنوان صاحبان حق تعیین نشده‌اند ادارات ثبت مکلفند بر حسب اعلام آن هیات اسناد مالکیت این گونه اراضی را به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و در سوابق ثبتی منظور نمایند.
تبصره 1- واگذاری اراضی موضوع این ماده بر اساس آئین‌نامه اجرائی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب انجام خواهد شد.
تبصره 2- در مواردی که اراضی مورد نظر سابقه ثبتی نداشته و یا منتهی به صدور سند مالکیت نشده باشد با تشخیص یا تقاضای هیات رسیدگی و ضمن هماهنگی با هیات 7 نفره واگذاری زمین سند به نام اشخاص ذیحق یا دولت صادر می‌گردد.
ماده 3- در صورتی که نسبت به اراضی مورد نظر حکم مصادره قطعی که مورد قبول شورای عالی قضائی است صادر گردیده باشد این حکم ملاک عمل خواهد بود و مطابق ضوابط و مقررات واگذاری اراضی مصادره‌ای (موضوع بند «ب» قانون مصوب 26/1/59 شورای انقلاب) عمل خواهد شد.
ماده 4- هیات رسیدگی (متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های کشور، کشاورزی، دادگستری، هر کدام یک نفر، بنیاد مستضعفان دو نفر و دو نفر از معتمدین محل وفق قانون مورد اشاره) در استانداری مازندران تشکیل می‌شود و موظف است هر ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به انجام وظائف مذکور در ماده واحده (بجز تبصره ذیل ماده 1 و تبصره ذیل ماده 2 این آئین‌نامه اجرائی) تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir