بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان بابت

قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان بابت
قوانین مربوط به اصلاحات ارضی
مصوب 21/5/1371

ماده واحده- کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 بهای قبوض را به تدریج یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی بپردازند از پرداخت هر نوع خسارات ناشی از تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
تبصره 1- کشاورزانی که از تاریخ 1/1/1365 تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت هر میزان از بدهی خود شده باشند، نسبت به مبلغ پرداخت شده مشمول معافیت این قانون خواهند بود.
تبصره 2- بانک کشاورزی موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون مفاد آن را از طریق مقتضی به اطلاع کلیه بدهکاران برساند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir