بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 1398/8/8

هیئت وزیران در جلسه 8 /8 /1398 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (12) قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 – قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 -.
2 – وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
3 – سازمان: سازمان بهزیستی کشور.
4 – فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون.
5 – فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (1) ماده (12) قانون با تأیید سازمان.
6 – کارفرما : اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار – مصوب 1369 – و بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354 – تعریف شده و اداره کارگاه ها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را بر عهده دارند.
7 – کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت: کمک هزینه موضوع تبصره (2) ماده (12) قانون.

ماده 2 – به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به کارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – میزان شدت معلولیت فرد دارای معلولیت جویای کار برای تعیین میزان کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت بر اساس طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان انجام می شود.

تبصره 2 – تطبیق نوع معلولیت و عملکرد فرد دارای معلولیت جویای کار با ویژگی های فنی مشاغل پیشنهادی، بر اساس دستورالعمل تخصصی ابلاغی سازمان انجام می شود.

تبصره 3 – کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت برای هر فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است.

ماده 3 – کارفرما موظف است به منظور بهره مندی از کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت، موارد زیر را رعایت کند:

1 – ثبت نام به عنوان متقاضی به کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت.

2 – انعقاد قرارداد به کارگیری حداقل یک ساله با فرد دارای معلولیت جویای کار.

3 – پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط.

4 – پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.

ماده 4 – نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به کارفرمایان، پس از انطباق شغل با شدت معلولیت افراد و حسب اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان، متناسب با اقدامات و اولویت های زیر است :

1 – به کارگیری افراد دارای معلولیت های شدید ذهنی و روانی مزمن.

2 – به کارگیری افراد دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید.

3 – به کارگیری افراد دارای معلولیت های متوسط.

4 – به کارگیری افراد دارای معلولیت های خفیف.

5 – انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل مناسب سازی محیط کار (ارگونومی) و به کارگیری تجهیزات و فناوری های کمکی متناسب با توانمندی ها و محدودیت های شاغلین دارای معلولیت .

6 – انطباق شغل پیشنهادی فرد دارای معلولیت جویای کار با نوع و شدت معلولیت و تحصیلات وی به جهت پایداری شغلی.

تبصره - میزان پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت و تعداد افراد تحت پوشش، هر سال با رعایت ماده (12) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تعیین می شود.

ماده 5 – سازمان موظف است نسبت به واریز کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت پس از ارسال یک نسخه از فهرست و پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما و بر اساس اولویت های موضوع ماده (4) این آیین نامه در حسابی که کارفرما نزد یکی از بانک های عامل تعیین کرده است، اقدام کند.

ماده 6 – سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 -، اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی، نسبت به پیش بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می کند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir