بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره مصوب 1338 با اصلاحات بعدی


ماده 1- از نظر قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31 خرداد 1338 و با توجه به مادة (1) قانون مزبور و تبصرة 1 ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود:

دستة اول- مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن.

دستة دوم- سایر ادویة مخدره.

ماده 2- مواد مخدرة مذکور در این فهرست چه از طریق صنعت و چه از اجسام عناصر طبیعی به دست آیند یکسان شناخته می‌شوند.

ماده 3- مواد مخدرة مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده یا بشوند باز همان داروی مخدر اصلی شناخته می‌شوند.

ماده 4- مواد مخدرة مذکور در این فهرست اعم از آنکه ساخت و یا تصفیه (یا طبخ) آنها کامل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می‌شوند.

ماده 5- دستة اول مواد مخدر عبارت است از:

تریاک- اطلاق می‌شود بر ماده‌ای که از گرزة خشخاش به دست می‌آید اعم از اینکه به صورت شیره بوده یا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفین.
سوختة تریاک- ماده‌ای که از سوزاندن تریاک به هر نحوی از انحاء به دست آید با هر درجه مرفین که باشد.
شیرة مطبوخ- ماده‌ای که از حل کردن سوختة تریاک و یا تریاک و یا جوهر نگاری به تنهائی یا با هم و یا همراه با مواد دیگر در آب و جوشاندن آن به دست آید با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفین.
تفاله- ماده‌ای که پس از صاف کردن شیرة مطبوخ (قبل از طبخ- در حین طبخ و یا بعد از طبخ) باقی می‌ماند جوهر نگاری (مایه- سوختة شیره- انسی) ماده‌ای که از سوزاندن شیرة مطبوخ به هر نحوی از انحاء به دست می‌آید با هر درجه مرفین که باشد.
هر قرص یا هر معجون و یا هر شربت یا هر محلول (آبی یا الکلی) که یکی از مواد مذکور در فوق در آن باشد.
استحصالات جالینوسی تریاک- تنطور ایبوم- لدانم دوسیدنهام- عصارة تریاک (مایع یا خشک) شربت کوکنار اعم از آنکه موافق کندکس فرانسه تهیه شده یا نشده باشد.
بنگ- سرشاخه‌های خشک شدة گلدار یا به میوه نشستة بوتة شاهدانه اعم از آنکه ماده رزینی (چرس) آن گرفته شده یا نشده باشد و خالص یا مخلوط با عناصر دیگر باشد.
بنگاب- (دوغ وحدت) مخلوط با خیساندة بنگ در آب یا مایع دیگر به طور خالص یا همراه با عناصر دیگر.
چرس (حشیش- اسرار) ماده رزینی که از سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشستة شاهدانه گرفته می‌شود اعم از خالص یا مخلوط با عناصر دیگر.
استحصالات جالینوسی شاهدانه- تنطور یا عصارة شاهدانه- حشیش.
برگ کوکا و استحصالات جالینوسی آن (گرد- تنطور- عصاره).

ماده 6- دستة دوم مواد مخدر به قرار زیر و به دو گروه تقسیم می‌شود:

گروه 1- مواد مخدری که شکل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می‌شود این مواد عبارتند از:
مرفین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از تریاک به دست آمده و دارای بیش از 20% مرفین باشد.
(استحصالاتی که دو در هزار و یا کمتر از آن مرفین دارد مشمول مقررات نخواهد شد مگر آنچه در یک مادة بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد) استرهای مرفین انتراکسیدهای مرفین (به استثنای آنچه ذیل در گروه 2 ذکر خواهد شد).
دی استیل مرفین (استومرفین- دیامرفین- دیافرم- اکلوریون- هروئین).
تبائین و املاح آن- کوکائین و املاح آن و استحصالاتی که مستقیماً از کوکا به دست آمده و بیش از یک در هزار کوکائین داشته باشد (استحصالاتی کمتر از یک در هزار مشمول نمی‌شود مگر آنچه در یک مادة بی اثر مایع یا جامد محلول یا رقیق شده باشد).
اکونین و استرهای آن- بنزیل مرفین (پروتئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
دزومرفین (پرموئید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
دی ئیدرو مرفین (پارامرفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرهای آن.
ئیدروکون (دی ئیدروکدئیفون) (دیکودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرهای آن.
ئیدرومرفون (دی ئیدرومرفیتون) (دیلودید نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
متیل دزورفین- متیل دی ئیدرومرفین- مترون- میروفین- نیکومرفین- نورمرفین- ان اکسی مرفین (ژنومرفین) ترکیبات آن و سایر ترکیبات مرفینی با ازت 5 ظرفیتی.
اکسی کدون (اوبین- اکودال نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است) و استرهای آن.
اکسی مرفون- تباکون و استرهای آن- پانطویون و سایر محصولاتی که مخلوط آلکالوئیدهای تریاک است.
(پاپاورتوم)- آستیل متادول- آلفامتادول- بتامتادول- آلفا متیل متادول- آلفا میرودین- آنی لویدین – پتاستید متادول- بتامپرودین- بوتیرات دودیو کسافتیل- ستوبمیدون (کلیرادون- کتوژین- کتوگان) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آن است.
دگسترومورامید (ژتریوم- یالفیوم- پیرولامیدول ار 875) نام بعضی از استحصالات داروئی اختصاصی آن است.
دی اتیل تبامیوتن- دی متیل تیامپوتن- دی متوکسادول- دی مفتانول (آمیدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
دی پی پانون – استرهای اسید متیل 1- فنیل پی پریدن 4- کاربوکسیلیک 4- اتیل متیل تیامپوتن- اتوکسریدین- ئیدروکسی پتیدین- ایزومتادون. لوومتورفان- لوومورامید (از 898 نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است). لوور فانول (لوورفان نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
متادون (دولافی- دولولوفین- فنادون- فیزیتون- پولامیدون نام بعضی از محصولات داروئی اختصاصی آن است).
مورفریدین- نورمتادون (نورمدون- تیکاردا- نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است).
پتیدین (دم رول- دولانتین- دولانتول- دولیزان – دولیزینا- دلوزال پانتالژین- سوتراژیل نام بعضی از محصولات داروئی اختصاصی آن است).
فتادوکسون (هپالژین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
فتومرفان.
پرومیتازین.
پرویریدین (اسپاسمود و لیزینا نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
راسه متورفان.
راسه موردامید.
راسه مورفان.
تری مدپریدین (پرومدول نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).

گروه 2- مواد مخدری که فقط شکل خام و املاح آن مخدر شناخته شده و استحصالات آن مشمول قانون نمی‌شود.
این مواد عبارتند از:
1-کدئین (متیل مرفین)
2-دیونین (اتیل مرفین).
3-فولکودین (اتنین و هموگدئین نام دو محصول داروئی اختصاصی آن است).
4-استیلی دی ئیدروکدئین (استیل کدن نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
5-دی ئیدروکدئین نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است.
6-پرویوکسی فن (دارون نام یک محصول داروئی اختصاصی آن است).
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir