بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسیکوتروپ) مصوب 1354

مصوب 8/2/1354

ماده 1- مواد روان گردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانة ضمیمة این قانون مندرج است. وزارت بهداری در صورت توصیة کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست‌های چهارگانة مذکور با تصویب هیات وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را وسیلة روزنامة رسمی کشور و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده 2- وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شمارة 1 ضمیمة این قانون را منحصراً برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه و یا وارد نموده و طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان‌های تحقیقی و پزشکی دولتی و یا وابسته به دولت و یا سازمان‌های تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تایید شده باشد قرار دهد.

ماده 3- هر کس مواد مندرج در فهرست شمارة یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرصه کند و یا بدون اجازة وزارت بهداری عالماً وارد یا نگاهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات‌های زر محکوم خواهد شد:
الف- برای ساختن، حبس دائم.
ب- برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن، حبس جنائی درجة 1 از سه تا 15 سال.
ج- برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم، حبس دائم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنائی درجة دو از دو تا ده سال.
د- برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنائی درجة یک از سه تا 15 سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنائی درجة دو از دو تا ده سال.
تبصره- مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.

ماده 4- هر کس مواد مندرج در فهرست‌های شمارة 2 و 3 و 4 ضمیمة این قانون را بدون اجازة وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 5- سازنده یا واردکنندة مجاز مواد مذکور در مادة4 این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بسته‌بندی‌هائی که به دست مصرف کننده می‌رسد (شیشه، لوله، جعبه و نظائر آن) الصاق نماید که به فارسی نوشته شده باشد «فروش بدون نسخة پزشک ممنوع است». عمده فروشان دارو و داروخانه‌ها مجاز به عرضة بسته‌بندی‌های مذکور بدون داشتن برچسب نمی‌باشند و در صورتی که بسته‌بندی‌های فوق بدون برچسب مذکور خارج از محوطة انبار دیده شود وسیلة وزارت بهداری ضبط خواهد شد.

ماده 6- فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون جز به موسسات درمانی و عمده فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا مؤسسة داروسازی ممنوع است در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده 7- فروش مواد مذکور در مادة 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصراً در مقابل نسخة پزشک می‌تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 8- نگاهداری مواد مذکور در مادة 4 این قانون وسیلة افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 9- فرآورده‌های داروئی که مادة اصلی آنها محتوی یک یا چند مادة مندرج در فهرست‌های شمارة 2 و 3 و 4 ضمیمة این قانون باشند مشمول کلیة مقررات ناظر بر مادة مزبور خواهد بود.

تبصره- وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در مادة 4 این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب یا مصارف درمانی شخصی باشد از شمول کلیة مقررات این قانون معاف خواهد بود.

ماده 10- انتشار آگهی تبلیغاتی در موارد مواد روان گردان جز در نشریات پزشکی و داروئی بدون اجازة وزارت بهداری ممنوع است مرتکب به جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 11- موادی که به موجب این قانون ضبط می‌شود در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیر این صورت معدوم نماید.

ماده 12- آئین‌نامة اجرائی این قانون وسیلة وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فهرست شماره 1
N, N-diethltyptamine Hydroxy-l (dimethyl-1,2, hepthyl)-3 tetrahydro 7, 8, 9, 10 trimethyl-6,6,9, 6H- dibenzo (b,d) pyranne. D. E. T. دی. آی . تی
D.M. H. P. دی. ام. اچ. پی
N,N,- dimethyltryptamine. (+)-N, N- diethyllysergamide (diethyl-amide de l’ acide dextro- lysergitue. D. M. T. دی. ام. تی
LYSERGIDE LSD,- (+
LSD-25
ال. اس. دی وال. اس دی 25
Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine. Hydroxy-l n-hexyl-3tetahydro-7,8,9,10 trimethyl-6,6,9, 6H- dibenzo (b,d) pyranne. Mescaline مسکالین
Parahexyl پاراهکسیل
(dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4 indol dihydrogenophosphate de (dimethyl- amino-2 ethyl)-3 indolyle-4 Amino-2 (dimethoxy -2,5. methyl-4) phenyl-1 propane. پسیلوسین. پسیلوتسین
Psilocine, Psilotsin
Psilocybine پسیلوسی بین
اس. تی. پی و دی. او. ام
D.O.M. و S. T.P
Hedroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro 6,7,10, 10a trimethyl-6,6,9 6H dibenzo (b,d) pyranne. تترائیدرو کانابینول‌ها
و تمام ایزومرها
Tetrahydro cannabinols
Tous les isomers

فهرست شماره 2
آمفتامین Amphetamine
دکس آمفتامین Dexamphetamine
مت آمفتامین Methamphetamine
متیل فنیدات Methylphenidate
فن سیکلیدین Phencyclidine
فن مترازین Phenmetrazine

فهرست شماره 3
آموباربی تال Amobarbital
سیکلوباربی تال Cyclobarbital
گلوته تی مید Glutethimide
پنتوباربی تال Pentobarbital
سکوباربی تال Secobarbital

فهرست شماره 4
آمفپرامون Amfepramone
باربی تال Barbital
ات کلروینول Ethychlorvynol
اتی نامات Ethinamate
مپروبامات Meprobamate
متاکالون Methaqualone
متیل فنوباربی‌تال Methylphenobarbital
متی پریلون Methyprylone
فنول باربی‌تال Phenolbarbital
پی پرادول Pipradol
فهرست‌های فوق منضم به قانون مواد روان گردان (پسیکوتروپ) می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir