بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1398/10/25با اصلاحات و الحاقات بعدي

هیئت وزیران در جلسه 25 /10 /1398 به پیشنهاد شماره 32921 مورخ 30 /1 /1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2- واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می شوند.
3- واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه های اجرایی که وظیفه تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و ورزشگاه ها.
4- مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد.

ماده 2- کلیه دستگاه های اجرایی که بر اساس ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای واحد اداری شهرستانی هستند، مکلفند واحدهای اداری خود را در مجتمع اداری آن شهرستان مستقر کنند.

تبصره (اصلاحی 1399/4/8)- واحدهای اداری شهرستانی وزارت اطلاعات، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و نیروهای مسلح و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه نیستند.

ماده 3- برای مدیریت عمومی مجتمع اداری شهرستان و امور پشتیبانی مربوط نظیر نگهداری، نظافت عمومی ساختمان، کتابخانه و رستوران، هزینه های آب، برق، گاز و سایر موارد که توسط فرمانداری مدیریت و نظارت می شود، به شرح زیر اقدام می شود:
1- دستگاه های اجرایی تابع بودجه هزینه ای استانی مستقر در مجتمع موظفند هزینه های مشترک (شارژ) استقرار در این مجتمع ها را در موافقت نامه های هزینه ای پیش بینی و به حسابی که استانداری (فرمانداری های ذی ربط) تعیین می کند واریز نمایند.
2- دستگاه های اجرایی خدمت رسانی که از بودجه استانی استفاده نمی کنند از قبیل دستگاه های ملی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی نیز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداری اقدام نمایند. هزینه اجاره استقرار این واحدها در مجتمع های اداری و نیز پرداخت هزینه های مشترک (شارژ) آنها بر اساس قرارداد فی مابین استانداری (فرمانداری ذی ربط) و دستگاه های مزبور پرداخت می شود.
3- وجوه حاصل از این قراردادها و هزینه های مشترک (شارژ) پرداختی توسط دستگاه های اجرایی و سایر درآمدهای مربوط، به ردیف درآمد – هزینه که در قوانین بودجه سنواتی به صورت استانی منظور شده است، واریز می شود تا در قالب موافقت نامه استانداری (فرمانداری ذی ربط) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صرف تجهیز و نگهداری و یا توسعه همان مجتمع اداری شود.

ماده 4- فرمانداران شهرستان های جدیدالتأسیس موظفند تا احداث و تکمیل مجتمع اداری به نحوی برنامه ریزی و مدیریت نمایند که از طریق اجاره یک یا چند ساختمان بخش غیردولتی مجاور هم و یا بهره برداری از ظرفیت ساختمان های دولتی که امکان استقرار دستگاه های اجرایی را دارند، زمینه را برای استقرار واحدهای اداری در مجتمع اداری موقت، فراهم نمایند.

ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، هرگونه تأمین اعتبار و تخصیص برای خرید واحد ساختمان های اداری جدید به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده (2) این آیین نامه، در شهرستان های با کمتر از (70000) نفر جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ممنوع می باشد و واحدهای اداری صرفاً در مجتمع های اداری تحت مدیریت و نظارت فرمانداری مربوط سازماندهی می شوند.

تبصره 1- ساختمان های دولتی مازاد بر نیاز واحدهای اداری دستگاه های اجرایی که فعالیت آنها به مجتمع های اداری نقل مکان می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهند شد.

تبصره 2(اصلاحی 1399/4/8)- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع های اداری و یکپارچگی در ارایه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان های موضوع بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از ساز و کار موضوع ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند تا صرف توسعه و احداث مجتمع های اداری همان استان شود.

ماده 6- استانداری ها برای ساخت ساختمان های مجتمع های اداری می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش های زیر را به کار گیرند:
1- استفاده از اعتبارات دولتی.
2- استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان های مازاد مطابق قوانین و مقررات.
3- خودیاری مردم منطقه.
4- سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب اجاره به شرط تملیک.

ماده 7- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند در زمان ایجاد و احداث پروژه های مجتمع های اداری، موارد زیر را در انعقاد قرارداد برای رعایت از سوی مجری که از سوی آن شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می شود لحاظ نمایند:
1- رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و بخش های پشتیبانی مشترک و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
2- ضوابط و تشکیلات قابل پیش بینی بر حسب حجم و نوع وظایف واحدهای اداری دستگاه های اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور.
3- پیش بینی شبکه ارتباطی مجتمع و امکان دسترسی عمودی و افقی آن به سایر دستگاه های اجرایی.
4- پیش بینی امکان استقرار سایر ارایه دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع ها مستقر شوند.

تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید.

ماده 8- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل مجتمع های اداری را که فهرست آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تهیه می شود، در اعتبارات تملک دارایی‌ سرمایه ای استان ها منظور نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است نسبت به تأمین اعتبار در سقف مصوب قانون برای مجتمع اداری و شهرستان ذی ربط بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام و کلیه هزینه های مربوط به پشتیبانی و خدمات دستگاه های اجرایی این شهرستان ها را در بودجه طرح های مذکور پیش بینی نماید.

ماده 9- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، شهرداری های شهرستان های ذی ربط و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، حسب مورد به تشخیص شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری زمین های مناسب جهت احداث مجتمع ها و فضاهای اداری و خدمات عمومی نظیر ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی، رفع نیازهای رفاهی مراجعین، توقفگاه (پارکینگ)ها و خدمات (سرویس های) مشترک داخلی اقدام نمایند.

ماده 10- آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی که با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب نمایندگی در برخی بخش ها تأسیس شده یا می شوند، موظفند در ساختمان بخشداری به عنوان مجتمع اداری مستقر شده و تحت نظر بخشدار و با رعایت ضوابط این آیین نامه فعالیت کنند. احکام این آیین نامه برای واحدهای اداری بخش نیز لازم الاجرا است.

ماده 11 - تصویب نامه شماره 4053 /ت44195ک مورخ 14 /1 /1389 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir