بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389/02/19با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و با رعایت جزء «ط» بند (1) ‏تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل موافقت نمودند:

‏ماده1- نحوه همطرازی افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند و هنرمندان با مقاطع رسمی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:

‏الف- افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند:

1- تحصیلات افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند (حوزه های علمیه اهل تشیع و تسنن) برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به ‏شرح زیر همطراز می گردد:
1-1- سطح یک، همطراز فوق دیپلم
1-2- سطح دو، همطراز لیسانس
1-3- ‏سطح سه، همطراز فوق لیسانس
1-4- سطح چهار، همطراز دکترا


2 (اصلاحی 1390/2/18) - ‏تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی اهل تشیع همچنان براساس مقررات بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15 / 9 / 1371 ‏و بخشنامه های بعدی آن و در مورد اهل تسنن بر اساس بخشنامه شماره 5725 / 11 / د مورخ 7 / 2 / 1379 ‏سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور صورت می گیرد.

‏ب - هنرمندان

1- درجات هنری هنرمندان دارای پنج سطح می باشد و برای برخورداری از امتیازات مربوط به ‏جداول فصل دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطراز می گردد:
1-1- درجه (1‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی دکترا
1-2- درجه (2‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس
1-3- درجه (3‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی لیسانس
1-4- درجه (4‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم
1-5- درجه (5‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی دیپلم

2- ‏هنرمندان با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم شاغل در دستگاه های مشمول قانون مذکور که قبلاً در اجرای ضوابط و مقررات مورد عمل با یکی از سطوح تحصیلی همطراز شده اند، با توجه به آخرین وضعیت خدمتی با دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 200 /14593 ‏مورخ 21 /2 /1388 تطبیق داده می شوند.

‏تبصره - امتیاز حق شاغل هنرمندان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم براساس جدول شماره (8‏) بند (4‏) فصل دوم بخشنامه مذکور تعیین می شود.

3- تشخیص و نحوه اعطای درجات هنری هنرمندان و سایر ضوابط و مقررات مرتبط، همچنان براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور موضوع ابلاغیه شماره 1310 /42 ‏مورخ 10 /3 /1371 ‏و بخشنامه شماره 78270 /1802 ‏مورخ 9 /5 /1385 ‏صورت می گیرد.

‏ماده 2 ‏- نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه های اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح ‏فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمند به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

‏ماده 3- دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نموده و این معاونت ها بر اقدامات آنان نظارت نمایند.

‏این تصمیم نامه در تاریخ 19 /2 /1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir