بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين ‎نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1384/05/02

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/ 5/ 1384 بنا به پیشنهاد شماره 12194/ 1 مورخ 18/ 6/ 1383 وزارت بـازرگانـی و بـه استنـاد مـاده (48) قانـون تجـارت الکترونیکـی ـ‌ مصوب 1382 ـ آیین ‎نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ در این آیین ‎نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‎روند:
الف ـ سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف‎ کننده (که از این پس سازمان نامیده می‎شوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‎ کننده در زمینه‎ هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‎ شوند.
ب ـ مصرف ‎کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‎ ای به خرید کالا و خدمت اقدام می‎ کند.
ج ـ تأمین ‎کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ‎ای فعالیت می ‎کند.

ماده 2ـ سازمان می ‎تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش ‎بینی شده در این آیین ‎نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرف ‎کننده متضرر؛
ب ـ به تقاضای یک یا چند مصرف ‎کننده در حالی که تعداد کثیری از مصرف ‎کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‎ اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.

تبصره 1ـ منظور از مصرف ‎کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین ‎کننده از قواعد حمایت از مصرف‎ کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ متحمل آسیب یا خسارت شده ‎است.

تبصره 2ـ هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‎باید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.

ماده 3ـ درخواستهای مطرح شده از جانب مصرف ‎کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‎ کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی ‎ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

ماده 4ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‎های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی‎ ربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‎ کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف‎ کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته‎ باشد برای یکماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 5 ـ سازمان می ‎تواند براساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه، تولید کننده، عرضه‎ کننده و فروشنده یا مجموعه ‎ای از آنها باشد.

محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir