بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

مقررات راجع به مواد 196و197و199 قانون تجارت مصوب 1311/03/15با اصلاحات و الحاقات بعدي

وزارت عدلیه نظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردی بهشت ۱۳۱۱ مقرر میدارد:

ماده ۱ ـ در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرگت [شرکت]های تجارتی که در آن محل تشکیل می شود باید بموجب شرکت ‌نامه رسمی تشکیل گردد.

ماده ۲ ـ شرگت [شرکت]های تجارتی باید در طهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج طهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.

تبصره ـ در نقاطیکه اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد بثبت برساند.

ماده ۳ ـ ثبت شرکت بموجب تقاضانامه‌ای که در دو نسخه تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.

ماده ۴ ـ بتقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود:

الف ـ در شرکتهای سهامی.
۱ـ یک نسخه اصل از شرکت نامه.
۲ـ یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
۳ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن.
۴ـ اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آنها.
۵ـ سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴ قانون تجارت

ب ـ در شرکت های با مسئولیت محدود.
1ـ یک نسخه مصدق از شرکتنامه.
2ـ یک نسخه مصدق از اساس نامه (اَگر باشد)
3ـ اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.
4ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت خاکی [حاکی] از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی.

ج ـ در شرکتهای تضامنی.
۱ـ یک نسخه مصدق از شرکتنامه.
۲ـ یک نسخه مصدق از اساس نامه شرکت (اگر باشد)
۳ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت‌های حصه های غیرنقدی.
۴ـ اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره کردن شرکت معین شده‌اند.

د ـ در شرکت های مختلط غیرسهامی.
۱ـ یک نسخه از شرکتنامه.
۲ـ یک نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)
۳ـ اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند.

هـ ـ در شرکتهای مختلط سهامی.
۱ـ یک نسخه مصدق از شرکتنامه.
۲ـ یک نسخه مصدق از اساسنامه.
۳ـ اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
۴ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه5
۵ ـ سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴.
۶ ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

و ـ در شرکتهای نسبی.
۱ـ یک نسخه مصدق از شرکتنامه
۲ـ یک نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)
۳ـ اسامی مدیر و یا مدیران شرکت
۴ـ نوشته بامضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

ز ـ در شرکتهای تعاونی
۱ـ یک نسخه مصدق از شرکتنامه
۲ـ یک نسخه مصدق از اساس نامه (اگر باشد)

ماده ۵ ـ بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را بقید تاریخ و نمره ثبت امضاء و بمهر اداره ممهور کرده بتقاضا کننده بدهد این سند سند ثبت شرکت خواهد بود.

ماده ۶ ـ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت بخرج خود شرکت منتشر شود.

تبصره ـ در نقاطیکه اداره ثبت نباشد اجراء این ماده بعهده مقامی است که شرکت نامه در انجا به ثبت رسیده

تبصره- آگهی های مربوط بشرکتهای تعاونی کارگران که طبق قانون مصوب سال 1334 تشکیل میشود
پس از ثبت در دفتر ثبت شرکتها بوسائل مقتضی تهیه و در محل اصلی شرکت بتعداد کافی در نقاط کثیر العبور الصاق خواهد شد.

ماده ۷ ـ خلاصه مذکور در ماده قبل باید متضمن نگات [نکات] ذیل باشد:
الف ـ نسبت به شرکتهای از هر قبیل
۱ـ نمره و تاریخ ثبت شرکت
۲ـ مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از ان که پرداخته شده و مقداری که شرکاء پرداخت آنرا تعهد کرده‌اند)
۳ـ اسامی مدیر یا مدیران
۴ـ تاریخ اغاز و ختم شرکت در صورتیکه برای مدت محدود تشکیل شده باشد
ب ـ در شرکتهای تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکاء ضامن نیز منتشر شود.

ماده ۸ هرگاه شرگت [شرکت] در چندین حوزه محکمه ابتدائی شعب داشته باشد انتشارات مذکور فوق باید بنحوی که در ماده ۶ مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علیحده بعمل اید و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در انجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات انرا بثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال دارد تا اقدام بانتشار نماید.

ماده ۹ ـ در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرگاء [شرکاء] ضامن از شرگت [شرکت] اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می‌یابد و یا تصمیمی نسبت بمورد معین در ماده ۵۸ قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظام نامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

ماده 10 (الحاقی 1399/7/30) - تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبدیل شرکت ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir