بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن

آئین‌نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن
از محل مانده وام‌های مسکن
مصوب 7/10/1353

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/10/1353 بنا به پیشنهاد شماره 4297/7 مورخ 27/6/1353 وزارت دادگستری به استناد تبصره ماده 7 قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی آئین‌نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن را از محل مانده وام‌های مسکن به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول – کلیات
ماده 1- در صورت ورشکستگی بانک منتشر کننده اوراق قرضه مسکن اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلف است دارندگان اوراق قرضه مسکن را برای اعلام مطالبات خود دعوت کند.
تبصره- ترتیب آگهی و مدت لازم برای اعلام مطالبات تابع تشریفات معمول برای دعوت بستانکاران می‌باشد.
ماده 2- در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک منتشر کننده اوراق قرضه مدیران تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلفند بر اساس دفاتر بانک مشخصات اوراق قرضه در جریان و جمع مبلغ آن را استخراج و با آمارهای موجود در بانک مرکزی ایران تطبیق نمایند.
ماده 3- در صورت انحلال بانک منتشر کننده اوراق قرضه مدیران تصفیه مکلفند با رعایت حق تقدم موضوع فصل دوم این آئین‌نامه اصل و بهره اوراق مزبور را در سر رسیدهای مربوط تادیه نمایند.
ماده 4- به محض اعلام ورشکستگی سر رسید کلیه اوراق قرضه در جریان به حال تبدیل می‌شود و بهره‌های گذشته به مبلغ اسمی اوراق افزوده خواهد شد.

فصل دوم – حق تقدم دارندگان اوراق قرضه مسکن
ماده 5- دارندگان اوراق قرضه برای استیفای مطالبات خود بابت مبلغ اسمی و بهره متعلق به اوراق از محل مطالبات بانک بابت وام‌های مسکن نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
ماده 6- در صورتی که سایر دارائی‌های بانک ورشکسته برای تادیه تا پنجاه هزار ریال طلب ممتازه دارندگان سپرده موضوع بند د ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور کافی نباشد دارندگان سپرده نسبت به بقیه طلب ممتازه خود از محل مطالبات بانک بابت وام‌های مسکن بر دارندگان اوراق قرضه مسکن مقدم خواهد بود.

فصل سوم- ترتیب تصفیه
ماده7- وجوه وصولی بابت وام‌های مسکن یا حاصل فروش وثایق مربوط باید در حساب جداگانه‌ای نگهداری شود.
ماده 8- وجوه وصولی بابت وام‌های مسکن در پایان هر سال نسبت به میزان مبلغ اسمی و بهره گذشته بین دارندگان اوراق قرضه مسکن تقسیم خواهد شد مگر اینکه معلوم گردد با توجه به ماده 6 این آیین‌نامه قسمتی از طلب ممتازه دارندگان سپرده باید از محل مطالبات بانک بابت وام‌های مسکن تامین گردد که در این صورت پس از وضع این مبالغ وجوه وصولی بابت وام‌های مسکن بین دارندگان اوراق قرضه تقسیم خواهد شد.
ماده 9- پس از اعلام ختم تصفیه خواه به علت ورشکستگی یا انحلال بانک اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیران تصفیه حسب مورد مکلفند حصه صاحبان اوراق قرضه‌ای را که طلب آنها پرداخت نشده است در حساب جداگانه‌ای نزد بانک مرکزی ایران تودیع و صورت مشخصات اوراق قرضه‌ای را که مبلغ اسمی و بهره آنها به دارندگانشان پرداخت نشده است به بانک مذکور تسلیم کنند.
تبصره- پس از انتشار آگهی ختم تصفیه طبق قسمت اخیر ماده 228 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 10- در صورتی که مطالبات بانک بابت وام‌های مسکن برای تامین مبلغ اسمی و بهره گذشته اوراق قرضه در جریان کافی نباشد دارندگان اوراق قرضه نسبت به بقیه طلب خود در عداد سایر بستانکاران حصه غرمائی دریافت خواهند داشت.
ماده 11- سایر احکام مربوط به استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مطالبات بانک بابت وام‌های مسکن تابع مقررات مربوط به بستانکاران دارای وثیقه خواهد بود.

فصل چهارم- مقررات مختلف
ماده 12- کلیه احکام، حقوق و تکالیفی که در این آئین‌نامه برای بانک‌ها پیش‌بینی شده است شامل شرکت‌های پس انداز و وام مسکن نیز خواهد بود.
ماده 13- مواردی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نگردیده است تابع مقررات تصفیه امور بانک‌ها خواهد بود.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir