بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 17083

شماره 17083/84/1
21/12/1384

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 17083/84/1- 21/12/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای دادگستری استان های سراسر کشور
موضوع:‌ تفویض اختیار

با توجه به اجرای قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور و به منظور سهولت در کار و جلوگیری از بروز وقفه در انجام مأموریت های محوله مطابق با قانون، به رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور تفویض اختیار می شود تا نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات استان مربوطه در هیأت های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده 72 قانون نظام صنفی اقدام نمایند.
بدیهی است مدت ابلاغ صادره برای اعضاء‌ منتخب یک سال بوده و لازم است رونوشت احکام مزبور جهت اطلاع و ضبط در سابقه به دبیرخانه کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال گردد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir