بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 5153

شماره 5153/86/1
8/5/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 5153/86/1- 8/5/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می¬گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به واحدهای اجرای احکام دادگستری¬های سراسر کشور

بنابر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین¬نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 25/10/1355 (تودیع اصل طلب بستانکاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مراجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان مزایده مال مورد بحث توسط اجرای سازمان) از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجرای سازمان خودداری و آن را موکل به طرح دعوی و اقدامات قضایی متعاقب آن می¬دانند.
موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و از این رو تأکید می¬گردد دوایر اجرای احکام دادگاه¬ها و دادگستری¬ها در موارد تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آیین-نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، توقیف مال توقیف شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته ننمایند.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir