بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 6603

شماره 6603/86/1
17/6/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 6603/86/1- 17/6/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مستشار دیوانعالی کشور و مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی
بخشنامه به رؤسای واحدهای قضائی، مدیران ستادی و سازمان های تابعه
در اجرای برنامه توسعه قضائی و به منظور اصلاح و بهبود ساختار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و ایجاد ساز و کارهای قانونی و با هدف ارتقاء‌ انگیزه و امکان ارزیابی عملکرد کارکنان قضائی و برابر تصویب نامه شماره 93129/ت 37783ه- مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران و تبصره 1 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضاء‌ هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1374 و با رعایت نامه شماره 7253/02/111 مورخ 16/4/1386 وزارت دادگستری نحوه و کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه قضائی و گروه های شغلی به شرح ذیل تعیین می شود:
نظر به ساعات کار موظف قضات (44 ساعت در هفته)‌ موضوع ماده واحده لایحه قانونی ساعات کار کارمندان،‌ مازاد بر نصاب فعالیت به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
الف- دارندگان گروه های شغلی 8 و 7 5% مازاد بر نصاب فعالیت (2 ساعت در هفته)
ب- دارندگان گروه های شغلی 6 و 5 5/7%‌ مازاد بر نصاب فعالیت (3 ساعت در هفته)
ج- دارندگان گروه های شغلی 4 و 3 و 2 15% مازاد بر نصاب فعالیت (4 ساعت در هفته)
د- دارندگان گروه های شغلی 1 15% مازاد بر نصاب فعالیت (5 ساعت در هفته)
رؤسای واحدهای قضائی، مدیران ستادی و رؤسای سازمان های تابعه موظفند بر اجرای این بخشنامه نظارت و در صورت عدم تحقق ضوابط مذکور مراتب را به اداره کل کارگزینی قضائی اعلام نمایند.
بدیهی است فعالیت مازاد بر ساعات، طبق مقررات و به نحو مقتضی جبران خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir