بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 8796

شماره 8796/86/1
22/8/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 8796/86/1- 22/8/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

بخشنامه به دادگستری ها، مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور

با عنایت به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد را موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی نموده است، تصریح می نماید بخشنامه شماره 6219/86/1 مورخ 4/6/1386 ناظر به اصل 139 قانون اساسی می باشد و منصرف از ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور تنفیذ شده به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه کشور بوده و رافع صلاحیت های قانونی شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir