بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 9057

شماره 9057/86/1
29/8/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 9057/86/1- 29/8/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی

به منظور ساماندهی نحوه اخذ محکومیت های مالی تقسیط شده، مقتضی است، در مواردی که مطابق حکم صادره تأدیه دین اعم از بدهی، مهریه، دیه، ... به نحو اقساط صورت می پذیرد، در موارد تمایل ذینفع و معرفی شماره حساب توسط وی ضمن هماهنگی با واحد اجرای احکام، اقساط بدهی در تاریخ مقرر به حساب مزبور واریز و رسید آن جهت نظارت به واحد اجرا ارائه گردد. واحدهای اجرای احکام موظفند یکی از کارکنان خود را جهت تنظیم امور اداری و پرداخت به موقع اقساط موضوع این بخشنامه معین نمایند.
مسئولیت حُسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای واحدهای قضایی می باشد.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir