بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 9427

شماره 9427/86/1
10/9/1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 9427/86/1- 10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور

نظر به این که بر اساس نظریه شماره 4849- 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است. لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف اند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir