بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تعرفه خدمات درمانی و آزمایشگاهی دامپزشکی بخش خصوصی

مصوب 9/9/1376

هیأت دولت در جلسه مورخ 9/9/1376 بنا به پیشنهاد شماره 22241/ص/10/و مورخ 24/9/1375 وزارت جهاد سازندگی و بر اساس ماده (17) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه های بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی تعرفه خدمات درمانی و آزمایشگاهی دامپزشکی بخش خصوصی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- میزان تعرفه هر نوع خدماتی دامپزشکی بخش خصوصی با توجه به قیمت پایه و ضریب آن که براساس شاخص های مربوط به هر یک از خدمات (مندرج در جداول پیوست) توسط سازمان دامپزشکی کشور مشخص و به تأیید وزیر جهاد سازندگی می رسد، تعیین می شود.
تبصره- نرخ تعرفه خدمات درمانی برای تک سمی ها و حیوانات دست آموز خانگی و طیور زینتی بر اساس توافق بین صاحب دام و دامپزشک مجاز دارای پروانه تعیین خواهد شد.
ماده 2- تعرفه های خدمات درمانگاهی فقط بعنوان دستمزد بوده و تهیه دارو، واکسن، مواد و وسایل مصرفی در ارتباط با درمان و جراحی و مایه کوبی دام به عهده متقاضی خدمات است.
ماده 3- نرخ تعرفه خدمات درمانگاهی دامپزشکان متخصص شاغل در بیمارستان، پلی کلینیک، درمانگاه تخصصی یا اختصاصی دو برابر نرخ تعرفه های ابلاغ شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور می باشد.
ماده 4- حق الزحمه دامپزشکی مربوط به دامداری ها و مرغداری های صنعتی و موسسات پرورش و تکثیر ماهی و میگو، زنبورستان ها و کارگاه های تولید کرم ابریشم که بر اساس قرارداد، دامپزشک طی روزهای مشخصی در هر ماه بهه دامداری مراجعه و کلیه امور را تحت نظر قرار می دهد بر اساس توافق دامدار و دامپزشک تعیین می گردد.
ماده 5- تعرفه تردد برای خدمات خارج از درمانگاه به ازاء هر کیلومتر در جاده آسفالته (200) ریال و در جاده غیر آسفالته (300) ریال (رفت و برگشت) محاسبه و از متقاضی خدمات اخذ می گردد.
ماده 6- وسیله نقلیه جهت تردد به وسیله متقاضی خدمات تهیه می گردد. در صورت استفاده دامپزشک از خودرو شخصی هزینه آن بر اساس تعرفه دفاتر کرایه خودرو (آژانس ها) محاسبه خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

جدول شماره (1): خدمات آزمایشگاهی (قیمت ریال)
نرخ خدمات آزمایشگاهی قیمت پایه شاخص ها (ضرایب) حداقل و حداکثر ضریب
زمان موردنیاز (تعداد نمونه های) لوازم و تجهیزات مورد نیاز مواد مصرفی مورد نیاز مخاطرات شرایط منطقه ای
میکروبیولوژی
(قارچی، باکتری، انگل) 5000 + + + + + 8-1
هماتولوژِ/سرولوژی
و بیوشیمی: (نمونه خون) 5000 + + + + + 8-1
آنالیز مواد غذایی 5000 + + + + + 20-1
سم شناسی 634/59 + + + + + ضرب در تعداد نمونه ها
خدمات داخل درمانگاه قیمت پایه شاخص ها (ضرایب) حداقل و حداکثر ضریب
نوع دام نوع پرورش ظرفیت پرورش نوع خدمات ابزار مورد نیاز زمان انجام خدمات مخاطرات شرایط منطقه ای
نشخوارکنندگان کوچک 3000 - + - + + + + + 20-1
نشخوارکنندگان بزرگ 6000 - - - + + + + + 20-1
طیور صنعتی (حدقل 1000 قطعه) 10000 - + + - + + - + 4-1
آبزیان
10000 + + + - + + - + 15-1
زنبور عسل 5000 - - + - + + + + 5-1
رادیولوژی- سونوگرافی 10000 + - - + + + + + 12-1
سایرخدمات (انواع تزریفات نوک چینی..) 500 - - - + + + + + 12-1
بستری دام 15000 + - - + + + + + 5-1
جدول شماره (2): خدمات داخل درمانگاهی (قیمت ریال)


جدول شماره (3): خدمات خارج از درمانگاهی (قیمت ریال)

خدمات خارج از درمانگاه قیمت پایه شاخص ها (ضرایب) حداقل و حداکثر ضریب
نوع دام نوع پرورش ظرفیت پرورش نوع خدمات ابزار مورد نیاز زمان انجام خدمات مسافت و سختی راه مخاطرات

شرایط منطقه ای
نشخوارکنندگان کوچک 3000 - - + + + + + + + 20-1
نشخوارکنندگان بزرگ 6000 - - + + + + + + + 20-1
طیور 10000 + + + - + + + + + 5/7-1
آبزیان
10000 + + + - + + + - + 6/16-1
زنبور عسل و کرم ابریشم 5000 - - + + - - + + + 7-1
سونوگرافی 10000 + - - = + + + + + 7/1-1
+ : این علامت نشانگر این می باشد که شاخص مربوط موثر در نوع خدمات می باشد.
- : این علامت نشانگر این می باشد که شاخص مربوط موثر در نوع خدمات نمی باشد.
تصویب نامه راجع به چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر
وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای
وارداتی- مصوب 1381-1
شماره 1773/ت28407ه-20/1/1382
مصوب 18/2/1379
هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/1/1382 بنا به پیشنهاد کار گروه موضوع بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- موضوع نامه شماره 69039/14254/56 مورخ 6/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند یاد شده، تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- را به شرح زیر تصویب نمود:

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای انجام امور ذیل نسبت به وصول مبالغ به شرح جدول های زیر اقدام نماید:
الف- صدور، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود:
1- صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 1،320،000 ریال
2- تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 396،000 ریال
3- صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی 660،000 ریال
4- تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی 396،000 ریال
5- صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی،
فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل 528،000 ریال
6- تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی،
گیاهان دارویی، فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل 330،000 ریال
7- صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر
قلم مواد خوراکی و آشامیدنی 1،020،000 ریال
8- صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر
قلم مواد آرایشی و بهداشتی 1،320،000 ریال
9- صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر
قلم مواد اولیه بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی 1،020،000 ریال
10- صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر
قلم مواد اولیه و بسته بندی فرآورده های آرایشی و بهداشتی 1،320،000 ریال
11- صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایش و بهداشتی،
مواد اولیه، بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی دو در هزار ارزش گمرکی
12- تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی)
تولید هر قلم مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه
بسته بندی و ظروف آنها 396،000 ریال
13- صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی 1،020،000 ریال
14- صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی نیم درصد مبلغ ریال پیش فاکتور
15- تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی 396،000 ریال

ب- صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه:
1- صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه های مختلف
مواد اولیه و بسته بندی دارویی 396،000 ریال
2- صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد خوراکی
آشامیدنی مواد اولیه بسته بندی ظروف 396،000 ریال
3- صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد آرایش و بهداشتی،
مواد اولیه و بسته بندی 396،000 ریال
4- صدور پروانه مسئولان فنی مرکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی،
آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف 396،000 ریال
5- صدور پروانه مسئول فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی،
داندانپزشکی و آزمایشگاهی 396،000 ریال
6- تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه های داروسازی و کارگاه های
مختلف و مواد اولیه بسته بندی دارویی 396،000 ریال

پ- صدور و تمدید پروانه مطب:
1- صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران 396،000 ریال
2- صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی 264،000 ریال
3- صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها 132،000 ریال
4- تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران 90،000 ریال
5- تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی 52،800 ریال
6- تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها 32،000 ریال
ت- صدور و تمدید پروانه موسسه های پزشکی و مسئولان فنی آنها:
1- صدور پروانه تأسیس بیمارستان در تهران 2،420،000 ریال
2- صدور پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 1،980،000 ریال
3- صدور پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها 1،320،000 ریال
4- تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در تهران 660،000 ریال
5- تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 320،000 ریال
6- تمدید پروانه تأسیس بیمارستان در سایر شهرها 242،000 ریال
7- صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران 396،000 ریال
8- صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 264،000 ریال
9- صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 187،000 ریال
10- تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران 66،000 ریال
11- تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در شهرهای دانشگاهی 52،800 ریال
12- تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 396،000 ریال
13- صدور پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی 396،000 ریال
14- صدور پروانه تأسیس داروخانه 396،000 ریال
15- تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در تهران 264،000 ریال
16- تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در
شهرهای دانشگاهی 187،000 ریال
17- تمدید پروانه تأسیس درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی در
سایر شهرها 132،000 ریال
18- تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران 264،000 ریال
19- تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها 132،000 ریال
20- صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در تهران 528،000 ریال
21- صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در شهرهای دانشگاهی 473،000 ریال
22- صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در سایر شهرها 396،000 ریال
23- صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران 264،000 ریال
24- صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 187،000 ریال
25- تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در تهران 264،000 ریال
26- تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در شهرهای دانشگاهی 187،000 ریال
27- تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه، مراکز جراحی و رادیولوژی
در سایر شهرها 132،000 ریال
28- تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران 187،000 ریال
29- تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 132،000 ریال
30- صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در تهران 268،000 ریال
31- صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در شهرهای دانشگاهی 187،000 ریال
32- صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در سایر شهرها 132،000 ریال
33- تمدید پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در تهران 66،000 ریال
34- صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در شهرهای دانشگاهی 39،600 ریال
35- صدور پروانه تأسیس سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در سایر شهرها 26،400 ریال
36- صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در تهران 187،000 ریال
37- صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در شهرهای دانشگاهی 132،000 ریال
38- صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
درسایر شهرها 66،000 ریال
39- تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در تهران 52،800 ریال
40- تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در شهرهای دانشگاهی 39،600 ریال
41- تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسه های وابسته به حرف پزشکی
در سایر شهرها 132،000 ریال
42- صدور پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی،
کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران 132،000 ریال
43- صدور پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی،
کاریوپراکتیک و موارد مشابه در شهرهای دانشگاهی 90،000 ریال
44- صدور پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی،
کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها 66،000 ریال
45- تمدید پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی،
کاریوپراکتیک و موارد مشابه در تهران 187،000 ریال
46- تمدید پروانه دفاتر کار ماما و مشاور تغذیه و رژیم درمانی،
کاریوپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها 132،000 ریال
47- افزایش بخش تخصصی درمانی در موسسه های درمانی مجاز 66،000 ریال

ث- صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی:
1- صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای
علوم آزمایشگاهی دایم 132،000 ریال
2- صدور پروانه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و دکترای حرفه ای
علوم آزمایشگاهی موقت 52،800 ریال
3- صدور پروانه مامایی دایم 26،400 ریال
4- صدور پروانه مامایی موقت 18،700 ریال

ج- صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها:
1- صدرو پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی،
دندانپزشکی و آزمایشگاهی 3،960،000 ریال
2- صدرو پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی 1،320،000 ریال
3- صدرو پروانه تأسیس کارخانه مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو،
مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی 3،960،000 ریال
4- صدرو پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو،
مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایش و بهداشتی 1،320،000 ریال
5- تمدید و اصلاح پروانه تأسیس مراکز نگهداری، کارگاه، کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف 660،000 ریال
6- صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف 1،320،000 ریال
7- اصلاح و تمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و
دندانپزشکی و آزمایشگاهی 660،000 ریال

چ- آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی 264،000 ریال
ح- حق آزمایش فرآورده ها:
1- کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط 286،000 ریال
2- کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایش های عمومی 231،000 ریال
3- کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها 330،000 ریال
4- کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرولوژی و ایمونولوژی 320،000 ریال
5- کنترل کیفی وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی 792،000 ریال
6- کنترل کیفی دستگاه های پایه و ابزار 330،000 ریال
7- کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها 363،000 ریال
8- نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی 121،000 ریال
9- نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی 143،000 ریال
10- نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرولوژی و ایمونولوژی 72،600 ریال
11- نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکروب شناسی (قارچ شناسی،
باکتری شناسی و انگل شناسی) 96،800 ریال
خ- معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه
1- درخواست اعزام به خارج از کشور 33،000 ریال
2- درخواست تجدید درخواست اعزام 33،000 ریال
3- رسیدگی به مرخصی استعلاجی 7،700 ریال
4- رسیدگی به درخواست اظهار نظر در مورد تقاضای پروانه مطب 26،400 ریال
5- اظهار نظر در مورد دریافت داروهای گران قیمت و مخدر 9،900 ریال
6- تمدید سر رسید سفته 7،700 ریال
7- کمیسیون تخصصی مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار 26،400 ریال

د- استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی-درمانی:
1- کلیه طرح هایی که تا 1000 مترمربع زیربنا دارند 2،420،000 ریال
2- کلیه طرح هایی که تا 2000 مترمربع زیربنا دارند 3،630،000 ریال
3- کلیه طرح هایی که تا 5000 مترمربع زیربنا دارند 6،050،000 ریال
4- زیربنای بالاتر از 5000 مترمربع 9،000،000 ریال

2- حق آزمایش مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه های مصوب شورای اقتصاد است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir