بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصویب نامه هیات وزیران راجع به

تصویب نامه هیات وزیران راجع به قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 14/2/1319

ماده 1- پس از آنکه حاصل دارائی ورشکسته اعم از آنچه که در موقع برداشتن صورت اموال موجود بوده یا آنچه که بعداً مشخص شده معلوم گردیده و قبل از تقسیم وجوه حاصله بین صاحبان سهام، اداره تصفیه مبلغی به عنوان هزینه امور ورشکستگی به شرح زیر احتساب و برداشت خواهد نمود:
تا صد هزار ریال صدی 8، نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال صدی 7، نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال به بالا صدی 6.
ماده 2- هزینه امور ورشکستگی به حاصل ویژه دارائی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه‌های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات‌ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارائی ناویژه کسر خواهد شد.
ماده 3- اداره تصفیه حق ندارد به غیر از هزینه نامبرده در ماده یک وجه دیگری به عنوان هزینه امور ورشکستگی برداشت نماید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir