بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قسمتی از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه

قسمتی از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 11/11/1368

راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگی
6- درآمدهای صندوق «الف» و صندوق «ب» اداره کل تصفیه امور ورشکستگی موضوع مادتین 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیرماه 1318 به شرح ذیل افزایش داده می‌شود:
اولاً حق صندوق «الف» که به موجب تصویب نامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ می‌شود تا مبلغ پنج میلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیاً درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش داده می‌شود.
7- ......
8- ...... دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجزای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار ردیف جداگانه‌ای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافق‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir