بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرائی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ 7/3/1368 مجلس شورای اسلامی

مصوب 7/5/1368 هیات وزیران

ماده 1- در اجرای آئین‌نامه مذکور از افراد مشروحه زیر انگشت نگاری به عمل خواهد آمد:
الف- کلیه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه با معرفی مراجع دولتی ذیربط.
ب- کلیه افرادی که به استناد ماده 45 قانون ثبت احوال در مورد تابعیت آنها تردید حاصل شده و پرونده آنان به شورای تامین شهرستان یا استان احاله گردیده است و نیز افراد بالاتر از 15 سال که فاقد اسناد سجلی هستند با معرفی ادارات ثبت احوال هر محل.
ج- پناهندگان و آوارگان معاودین و همچنین افراد غیر ایرانی که به هر دلیل بدون در دست داشتن گذرنامه و روادید معتبر و سایر مدار مربوطه به کشور وارد می‌شوند با معرفی مرجع ذیربط جهت صدور مدارک اقامتی.
د- کلیه افرادی که به تابعیت جمهوری اسلامی ایران در می‌آیند.
هـ - کلیه مشمولین ماده 989 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
و- گروه‌های دیگری که بنا به درخواست مراجع ذیصلاح و موافقت شورای امنیت کشور نیاز به ضبط اثر انگشت آنان باشد.
ماده 2- اداره تشخیص هویت مکلف است کلاسمان آثار انگشتان کلیه افرادی را که از آنان انگشت‌نگاری به عمل آورده‌اند در شناسنامه آنان درج و در کارت مخصوص ثبت و نگهداری نموده و یک نسخه از کلاسمان مربوطه را به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال دارد.
تبصره 1- اثر انگشت سبابه دست راست افرادی که انگشت نگاری می‌شوند در شناسنامه آنان و همچنین در مدارک اقامتی افراد مذکور در بند ج ماده یک منعکس می‌شود، در صورت فقدان انگشت سبابه دست راست و یا داشتن ضایعه طبق ضوابط فنی اداره تشخیص هویت اقدام می‌شود.
تبصره 2- کلاسه آثار انگشتان افراد مشکوک‌التابعه به اداره ثبت احوال محل درخواست و کلاسمان آثار انگشتان افراد مذکور در بند ج ماده یک به اداره ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌گردد.
تبصره 3- اثر انگشت سبابه دست راست کلیه افراد 15 سال به بالا در شناسنامه آنان توسط ثبت احوال منعکس می‌شود.
تبصره 4- درج کلاسه و اخذ اثر انگشت فقط بر روی شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی به عمل می‌آید.
ماده 3- ادارات ثبت احوال مکلفند کلاسمان آثار انگشتان اعلام شده از طریق اداره تشخیص هویت را در اسناد سجلی مربوط ثبت و در مواقع اصلاح یا تعویض در شناسنامه آنان درج نمایند.
ماده 4- در صورت عدم تطبیق مشخصات مندرج در کارت انگشت‌نگاری با مشخصات مندرج در اسناد سجلی مراتب از سوی اداره ثبت احوال محل کتباً به شهربانی جمهوری اسلامی و یا به اداره تشخیص هویت جهت اصلاح و تکمیل کارت انگشت‌نگاری و یا پیگیری موضوع اعلام می‌گردد.
ماده 5- هر گاه اداره تشخیص هویت و مراکز ذیصلاح (مربوطه) به دو یا چند کارت انگشت‌نگاری متعلق به شخص واحدی که از مشخصات متفاوت سجلی استفاده نموده برخورد نمایند مکلفند مراتب را با ذکر مشخصات کامل به ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام دارند.
ماده 6- ادارات ثبت احوال مکلفند مشخصات کامل و کلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره تشخیص هویت اعلام دارند.
ماده 7- کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی که به نحوی از ارباب رجوع و متقاضیان خود خواهان انگشت‌نگاری هستند موظف به ایجاد تسهیلات و هماهنگی و همکاری‌های لازمه به اداره تشخیص هویت می‌باشند.
ماده 8- چنانچه در مراحل اجرای این آئین‌نامه به موارد پیش‌بینی نشده‌ای برخورد شود، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و شهربانی مسئول رسیدگی و حل قانونی موضوع بوده و تصمیمات متخذه توسط این کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9- همزمان با اجرای این آئین‌نامه شهربانی جمهوری اسلامی ایران مقدمات کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت‌نگاری اشخاص را فراهم خواهد آورد.
ماده 10- پرسنل، تجهیزات و امکانات و اعتبارات لازمه جهت اجرای این آئین‌نامه به پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت تامین و در اختیار شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ماده 11- از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه آئین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن ملغی خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir