بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه سجل قضائی

مصوب 19/2/1321

ماده 1- در مرکز هر شهرستان تحت نظر دادستان دفتر سجل قضائی تشکیل می‌شود در این دفتر باید مستخرجة امور مذکور در ماده (4) راجع به کسانی که شناسنامه آنها در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوری و حفظ گردد.
ماده 2- مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره فنی وزارت دادگستری نگاهداری می‌شود:
الف- اشخاصی که شناسنامه آنها در کشورهای دیگر صادر شده.
ب- اتباع ایران که شناسنامه آنها در کشورهای بیگانه صادر شده است.
ج- اشخاصی که صدور شناسنامه آنها معلوم نیست.
د- اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران.
هـ - اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارجه متولد شده‌اند هر چند بعداً تابعیت ایران تحصیل کرده باشند.
تبصره- احکام مقامات قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که قبلاً تابعیت ایران را داشته‌اند و یا بیگانگان و یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیمند در صورتی در برگ سجل قضائی قید می‌شود که موضوع محکومیت به موجب قانون ایران نیز بزه شناخته شده باشد.
ماده 3- اداره فنی وزارت دادگستری نسبت به کلیه دفاتر سجل قضائی نظارت تام داشته و همیشه باید مراقب حسن جریان آنها باشد.
ماده 4- در سجل قضائی باید مستخرجه امور زیر به طور خلاصه قید شود:
الف- در امور کیفری
احکام قطعی قابل اجراء محکومیت به کیفرهای جنحه و جنایت و تاریخ شروع کیفر و ختم آن و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغاء نموده است.
تصمیم راجع به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر.
ب- در امور مدنی
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا الغاء آن.
ج- در امور بازرگانی
احکامی که به موجب آن تاجر ورشکسته اعلام شده و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد.
د- در امور اداری
1- تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن.
2- سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند.
3- محکومین قطعی به انفصال ابد از خدمات دولتی در دادگاه عالی انتظامی و دادگاه‌های اداری.
ماده 5- برگ سجل قضائی پس از انقضاء نود سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از بین برده می‌شود.
ماده 6- راجع به محکومیت‌های به دو ماه حبس جنحه‌ای یا کمتر خواه متضمن کیفر نقدی باشد یا نه و نیز محکومیت‌های به کیفر نقدی که جزء جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون کیفر عمومی نمی‌باشد برگ سجل کیفری تنظیم نمی‌شود.
تبصره- موقعی که غرامت نقدی به حبس تبدیل می‌شود غیر از مواردی که در ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی پیش‌بینی شده برگ سجل قضائی تنظیم نمی‌شود هر چند مدت حبس بیش از دو ماه باشد.
ماده 7- برای اطفالی که طبق مواد 35 و 36 قانون کیفر عمومی محکوم می‌شوند برگ سجل کیفری تنظیم نخواهد شد.
ماده 8- در مورد محکومینی که مورد عفو عمومی واقع می‌شوند سجل کیفری تنظیم نخواهد شد و در مورد محکومینی که طبق ماده 55 قانون کیفر عمومی مورد عفو واقع می‌گردند طبق مواد 56 و 57 و 58 کیفر عمومی رفتار خواهد شد.
ماده 9- هر کس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد.
ماده 10- برگ‌های سجل قضائی بر سه قسم است: برگ شماره (1) و برگ شماره (2) و برگ شماره (3).
ماده 11- در برگ شماره (1) باید مستخرجه احکام و تصمیمات مذکور در ماده 4 در ظرف مدت 15 روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود.
این مستخرجه شامل نکات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی محکوم و همچنین نام و نام خانوادگی پدر و مادر محکوم. در صورتی که محکوم زن باشد، نام خانوادگی زمان دوشیزگی و عکس محکوم در حدود امکان.
ب- شماره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن.
ج- تاریخ و محل تولد.
خ- محل اقامت دائمی یا موقتی.
د- تأهل و عده اولاد.
ر- کار.
ز- تابعیت.
ص- علامات مشخصه محکوم.
ض- موضوع حکم یا تصمیم.
ط- تاریخ عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز و ماه و سال.
ظ- شماره و تاریخ حکم یا تصمیم.
ع- دادگاه یا مقام صادر کننده حکم یا تصمیم.
غ- تصریح به قطعیت حکم یا تصمیم.
ف- مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است.
ق- مدت حبس و میزان جزای نقدی و محرومیت از کلیه یا بعضی از حقوق اجتماعی در صورت تعلیق کیفر این نکته باید قید گردد.
ک- ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت.
ل- تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر.
ماده 12- مدیر دفتر دادسرای استان در امور جنائی و مدیر دفتر دیوان عالی کشور در امور مربوط به محاکمه وزراء و مدیر دفتر دادسرای شهرستان در امور جنحه و مدنی و مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم در امور بازرگانی و مقام صلاحیتدار در امور اداری از برگ شماره (1) سه نسخه تهیه نموده نزد دادستان شهرستان مربوط می‌فرستد دادستان نیز پس از دقت و بازرسی کامل آنها را امضاء نموده یک نسخه به اداره فنی و یک نسخه به دفتر دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه می‌فرستد و نسخه سوم در دفتر سجل قضائی دادسرا بایگانی می‌شود.
ماده 13- هر گاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که معرفی شده صادر نگردیده برگ سجل قضائی نزد دادستان شهرستان ارسال کننده اعاده می‌گردد تا نسبت به محل صدور شناسنامه محکوم تحقیق و بازجوئی بیشتری به عمل آید و اگر تحقیقات به نتیجه نرسید برگ نامبرده باید به اداره فنی برای بایگانی فرستاده شود.
ماده 14- متصدی دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم یا اداره فنی در مواردی که محل صدور شناسنامه معلوم نگردیده موظف هستند در صورتی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت قانونی منقضی نگردیده خلاصه آن را برای اطلاع دادستان شهرستان محل صدور حکم بفرستند تا حکم تعلیقی نیز اجراء گردد.
ماده 15- برگ‌های سجل قضائی باید با رعایت نام محکوم به ترتیب الفباء تنظیم گردد.
برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل قضائی جداگانه و به ترتیب الفباء تنظیم می‌شود.
ماده 16- کلیه برگ‌های سجل قضائی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگاهداری گردد.
ماده 17- نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد تعاون قضائی دایره سجل قضائی اداره فنی باید رونوشتی از برگ شماره (2) را تهیه نموده به وسائل مقتضی به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد.
ماده 18- برگ شماره (2) عبارت از برگی است که شامل کلیه مندرجات برگ شماره (1) باشد.
ماده 19- برگ شماره (2) به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده می‌شود:
1- دادگاه و دادسراها و ادارات تصفیه.
2- شهربانی‌ها.
3- نیروهای زمینی و دریائی و هوائی موقع احضار طبقات یا استخدام افراد.
4- بنگاه‌های عام‌المنفعه.
5- مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات.
6- ادارات دولتی در موقع تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه باز کردن مدارس غیردولتی و اعطای نشان و مدال.
ماده 20- درخواست برگ شماره (2) باید حاوی نکات زیر باشد:
1- نام و نام خانوادگی شخص مورد درخواست.
2- تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه و شماره آن.
ماده 21- برگ شماره (3) عین برگ شماره (2) است سوای نکات زیر که در آن قید نمی‌شوند:
1- محکومیت‌هائی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زائل شده.
2- محکومیت‌های تعلیقی در صورتی که محکوم در ظرف پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، محکومیت جدیدی به جنحه که موجب حبس باشد یا جنایت پیدا نکرده باشد.
3- ورشکستگی که به موجب حکم دادگاه بی تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی او را دادگاه تصدیق کرده باشد.
4- محکومیتی که در نتیجه اعاده دادرسی الغاء شده.
5- محکومیت به بزه‌هائی که به علت قانونی ساقط شده باشد.
ماده 22- برگ سجل قضائی شماره (3) فقط به شخص محکوم داده می‌شود.
ماده 23- برگ شماره (1) کاغذ سفید و برگ شماره (2) کاغذ زرد و برگ شماره (3) کاغذ آبی خواهد بود.
ماده 24- درخواست کننده در تهران به اداره فنی و در شهرستان‌ها به دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه رجوع نموده و باید منتهی در ظرف (3) روز برگ مذکور در ماده 22 به او داده شود.
تبصره- در مواردی که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نیست باید منحصراً به اداره فنی مراجعه شود.
ماده 25- کسانی که گواهی نداشتن پیشینه بد درخواست می‌نمایند می‌توانند منحصراً از اداره فنی وزارت دادگستری یا دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصدیق عدم محکومیت بخواهند این تصدیق باید در اسرع وقت به درخواست کننده داده شود تصدیق مزبور از تاریخ 15 بهمن 1318 در استان یک و دو و از تاریخ 20 اردیبهشت 1320 در سایر استان‌ها که آئین‌نامه سجل قضائی قابل اجرا بوده داده می‌شود و تصدیقات قبل از تاریخ‌های مزبور را دادسرای مربوطه خواهد داد.
ماده 26- هر گاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل کیفری رخ دهد دادسرای تنظیم کننده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره فنی اطلاع دهد تا دایره سجل قضائی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره فنی به دادسرای تنظیم کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگ‌های بایگانی شده در آنجا را خواهد داد.
ماده 27- دادستان ارتش در تهران موظف است نسبت به محکومیت‌های جنحه و جنایات دادگاه‌های ارتش (اعم از نظامی و کشوری و امنیه) کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها برگ سجل قضائی شماره یک به رنگ سفید مطابق ماده چهار (بند الف) و ماده (11) در سه نسخه تنظیم نموده و یک نسخه را بایگانی و دو نسخه دیگر را مستقیماً به اداره فنی وزارت دادگستری ارسال دارد و اداره فنی نیز یک نسخه آن را نگه داشته نسخه دیگر را به دادسرای محل صدور شناسنامه محکوم می‌فرستد و اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد آن را نیز در اداره فنی نگاهداری خواهد نمود.
ماده 28- کسانی که پیشینه خدمت در ارتش داشته و درخواست نداشتن پیشینه بد بنمایند می‌توانند از اداره فنی وزارت دادگستری یا دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصدیق عدم محکومیت بخواهند و این تصدیق باید به اسرع اوقات به درخواست کننده داده شود و در صورتی که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نباشد باید به اداره فنی مراجعه شود تصدیق مزبور از تاریخ اجرای این آئین‌نامه داده می‌شود و قبل از تاریخ مزبور تصدیق عدم محکومیت باید به وسیله دادرسی ارتش داده شود.
ماده 29- مفاد ماده 7 در مورد نظامی‌ها نیز قابل اجراء است.
ماده 30- آئین‌نامه مصوب دی ماه 1318 ملغی است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir