بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور

مصوب 24/4/1382
شماره 6563/82/1-31/4/1382

فصل اول- اهداف
ماده 1- به منظور اداره امور مربوط به موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندان‌ها و اشتغال زندانیان و حرفه‌آموزی و کمک به معاش زندانی و خانواده وی و تحصیل درآمد برای پرداخت دیه و محکومیت‌های مالی و نیز تحصیل عایدی برای کمک به بودجه سازمان برای بهسازی و نوسازی زندان‌ها، بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور که در این اساسنامه بنگاه تعاون نامیده می‌شود و در اجرای ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی به مدت نامحدود تاسیس می‌گردد.
ماده 2- بنگاه تعاون دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده 3- مرکز اصلی بنگاه تعاون، تهران است و برای انجام وظایف خود می‌تواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگی‌هایی تاسیس و یا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.
ماده 4- وظایف بنگاه تعاون به شرح زیر است:
الف- ایجاد و اداره موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به زندان‌ها و فروش محصولات تولیدی و ارائه خدمات به متقاضیان.
ب- ایجاد تشکیلات به منظور آموزش فنی و حرفه‌ای زندانیان و تعلیم مهارت و تخصص‌های مختلف به آنان.
ج- انجام اقدامات لازم برای اجرای اهداف بنگاه به شرح مندرج در صدر ماده 1 و هر وظیفه‌ای که به موجب قانون بر عهده بنگاه قرار گیرد.

فصل دوم- ارکان بنگاه تعاون
ماده 5- ارکان بنگاه تعاون عبارتند از:
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرسان

قسمت اول مجمع عمومی
ماده 6- مجمع عمومی بنگاه تعاون رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
ماده 7- مجامع عمومی بنگاه تعاون بر دو نوع است:
الف- مجمع عمومی عادی.
ب- مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده 8- مجمع عمومی عادی، حداقل سالی دو بار، یکی حداکثر تا پایان تیر ماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذر ماه برای بررسی و تصویب بودجه، تعیین خط‌مشی و برنامه عملیات سال بعد بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره- مجمع عمومی عادی ممکن است به طور فوق‌العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به بنگاه در هر موقع بنا به دعوت مجمع و یا به تقاضای کتبی رئیس هیات مدیره، دو سوم اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و یا بازرسان با ذکر علت و موافقت مجمع تشکیل گردد.
ماده 9- مجمع عمومی فوق‌العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و سایر موضوعاتی که رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق‌العاده است بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 10- اعضاء هیات مدیره و بازرسان در صورت دعوت مجمع باید در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای حضور یابند.
ماده 11- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌های هیات مدیره.
- تعیین و تصویب خط‌مشی کلی، برنامه عملیات و بودجه سالانه بنگاه تعاون بنا به پیشنهاد هیات مدیره.
- تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی بنگاه تعاون.
- انتخاب بازرسان.
- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به بنگاه تعاون که طبق قوانین دیگر در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

قسمت دوم- هیات مدیره:
ماده 12- هیات مدیره بنگاه از 5 نفر عضو تشکیل می‌گردد که با حکم ریاست قوه قضائیه منصوب خواهند شد، ریاست هیات مدیره از بین اعضاء توسط مجمع منصوب می‌گردد.
ماده 13- اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می‌شوند و تا انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره در سمت خود باقی خواهند بود، انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
تبصره- تغییر و برکناری هر یک از اعضاء هیات مدیره قبل از ختم دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت با مجمع خواهد بود.
ماده 14- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل در هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره یا با تقاضای دو نفر از اعضاء و با حضور حداقل دو سوم اعضاء که رئیس هیات مدیره نیز حضور داشته باشد رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق آراء قابل اجرا می‌باشد. اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود.
ماده 15- دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 16- تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضاء رئیس هیات مدیره در سه نسخه تنظیم گردیده و ظرف 5 روز یک نسخه از آن برای مجمع و نسخه‌ای برای بازرسان بنگاه تعاون ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در بنگاه تعاون نگهداری گردد.
تبصره- هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات با ذکر نظرات اقلیت به طور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات برسد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره:
ماده 17- هیات مدیره برای اجرای وظایف و مقررات این اساسنامه و تامین مقاصد و اهداف بنگاه دارای اختیارات تامه در حدود قانون می‌باشد.
ماده 18- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد:
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی بنگاه تعاون.
ب- تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و انضباطی و سایر آئین‌نامه‌های داخلی بنگاه و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج- برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های صنعتی و کشاورزی به منظور افزایش سطح اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای زندانیان و بالا بردن حجم تولیدات.
د- بررسی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه تعاون و گزارش به مجمع عمومی.
هـ - تنظیم و تعیین جدول حقوق کارکنان.
و- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی‌های بنگاه تعاون در سطح کشور و عندالاقتضاء انحلال آن.
ز- بررسی و تهیه تشکیلات بنگاه تعاون و اظهارنظر در مورد تغییرات و تجدیدنظرهای سازمانی.
ح- اتخاذ تصمیم به فروش دارائی‌های ثابت (اموال غیرمنقول) که صرفه و صلاح بنگاه تعاون ایجاب نماید.
ط- اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار وام از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور.
ی- هزینه کردن درآمدهای بنگاه تعاون در جهت اهداف تشکیل سازمان زندان‌ها.
ک- انتخاب مدیرعامل.

وظایف و اختیارات مدیرعامل:
ماده 19- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری بنگاه تعاون بوده و بر کلیه واحدهای تابعه بنگاه تعاون ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال بنگاه تعاون می‌باشد و برای اداره امور بنگاه تعاون و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های آن می‌باشد و نمایندگی‌ بنگاه تعاون را در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و یا حقوقی با حق توکیل به غیر خواهد داشت.
تبصره- مدیرعامل می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید ولی ارجاع دعاوی و اختلافات بنگاه تعاون به داوری، منوط به ارائه پیشنهاد لازم در چهارچوب قوانین و مقررات و تصویب هیات مدیره خواهد بود.
ماده 20- مدیرعامل برای اداره امور بنگاه تعاون بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد.
الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی بنگاه تعاون در حدود مقررات اساسنامه.
ب- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات هزینه و بودجه بنگاه تعاون و هر اقدام اجرائی لازم در حدود اهداف و وظایف بنگاه تعاون.
ج – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور ساختاری، اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آئین‌نامه‌های بنگاه تعاون و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، ترازنامه و آئین‌نامه‌های داخلی بنگاه تعاون و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
هـ - تهیه و گزارش عملکرد اجرائی و اداری و مالی بنگاه تعاون و تسلیم آن به هیات مدیره در پایان هر ماه.
ماده 21- مدیرعامل موظف است دعاوی اقامه شده علیه بنگاه تعاون را فوراً به اطلاع هیات مدیره برساند و همزمان برای دفاع از حقوق قانونی بنگاه تعاون در مراجع ذیصلاح اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره- هر گاه به واسطه تعلل مدیرعامل و یا مطلع نساختن به موقع هیات مدیره و در نتیجه محکومیت، زیانی متوجه بنگاه تعاون شود مدیرعامل مسئولیت مستقیم خواهد داشت.
ماده 22- مدیرعامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی بنگاه تعاون را حداقل یک ماه قبل از طرح در هیات مدیره به منظور رسیدگی و اظهارنظر بازرسان ارسال دارد.

قسمت سوم- بازرس
ماده 23- بنگاه تعاون دارای دو نفر بازرس به عنوان اصلی و علی‌البدل خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 1- در صورت استعفاء یا برکناری هر یک از بازرسان اصلی و علی‌البدل برای بقیه مدت با رعایت مقررات مربوطه جانشین انتخاب خواهد شد.
تبصره 2- بازرس مستقیماً تحت نظارت مجمع انجام وظیفه نموده که متناسب با حجم فعالیت‌های مختلف بنگاه تعاون در حدود ساختار تشکیلاتی مصوب و یا با استفاده از خدمات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف محوله را انجام خواهد داد و کلیه هزینه‌های مربوط در حدود بودجه مصوب سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 24- وظایف بازرس به شرح زیر می‌باشد:
الف- تطبیق عملیات بنگاه تعاون با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آئین‌نامه‌های داخلی و بودجه مصوب.
ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان بنگاه تعاون و تصدیق مطابقت آن با اوراق و دفاتر بنگاه و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنگاه تعاون به همراه پیشنهادات اصلاحی مورد نظر برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج- رسیدگی به موجودی بنگاه تعاون و اوراق بهادار و حساب‌های ریالی و ارزی بانکی و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودی انبارهای بنگاه تعاون.
د- حضور در جلسات مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی می‌شود برای اداء توضیحات لازم.
هـ - انجام سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرسان گذاشته شده است.
تبصره 1- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنگاه تعاون باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیات مدیره فرستاده شود.
ماده 25- بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های اداری، مالی، اسناد و قراردادها و معاملات بنگاه تعاون را دارند در هر مورد می‌توانند به تحقیقات لازم مبادرت نمایند ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی بنگاه را نداشته و اقدامات آنها نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات بنگاه تعاون گردد.
ماده 26- هر گاه بازرس در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات بنگاه با قانون و مقررات، اشتباهات و تخلفات و سایر بی‌نظمی‌ها را ملاحظه نمایند باید مورد را به هیات مدیره گزارش نموده و مراتب را کتباً به اطلاع مجمع عمومی برسانند.

فصل سوم- سرمایه بنگاه تعاون
ماده 27- سرمایه بنگاه تعاون تشکیل می‌شود از:
الف- کلیه سرمایه‌ها و اموال منقول و غیر منقول بنگاه تعاون و صنایع زندانیان.
ب- کلیه دارائی‌های متعلق به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به نفع بنگاه تعاون سابق مصادره و یا توسط آن بنگاه تعاون خریداری گردیده است.
ج- کلیه موسسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی وابسته به انجمن‌های حمایت از زندانیان که در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی است.
د- عوائد حاصله از فعالیت‌های موسسات تولیدی و صنعتی بنگاه تعاون.
هـ- کمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

فصل چهارم- امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 28- سال مالی بنگاه تعاون از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثناء سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه خواهد بود.
ماده 29- کلیه چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور به امضاء مدیرعامل و مسئول امور مالی و رئیس هیات مدیره خواهد بود.
تبصره- مسئول امور مالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می‌نماید و مسئولیت نگاهداری حساب‌ها، وجوه، نقدینگی و تطبیق کلیه معاملات و دریافت و پرداخت‌ها با قوانین و مقررات را به عهده خواهد داشت.
ماده 30- کلیه دفاتر بنگاه تعاون در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه بنگاه تعاون حداقل یک ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیات مدیره، در اختیار بازرس گذاشته شود.
ماده 31- تصویب ترازنامه بنگاه تعاون از طرف مجمع عمومی، به منزله مفاصا حساب هیات مدیره تلقی می‌شود.
اساسنامه مصوب 13/9/1367 شورای عالی قضائی به شرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و در تاریخ 24/4/1382 به تصویب رسیده است.

رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir