بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی

(تصویبنامه شماره 5692 مورخ 8/6/1365 هیات وزیران)
ماده 1- از تاریخ تصویب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/1364 مجلس شورای اسلامی سابقه خدمت تمام وقت مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در نهادهای انقلاب اسلامی از لحاظ پایه یا درجه و یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سنوات خدمت دولتی محسوب می‌گردد.
تبصره- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از 40 ساعت کار در هفته کمتر نباشد، احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بودن آن بر اساس مدارک مثبته به عهده دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد.
ماده 2- سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده یک در نهاد مربوط از لحاظ تجربی به منظور ارتقاء گروه یا رتبه یا عناوین مشابه آن در حکم سابقه خدمت دولتی تلقی گردیده و بر اساس مقررات طرح طبقه‌بندی و ضوابط مورد عمل در دستگاه متبوع ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
ماده 3- در دستگاههایی که مقرراتی برای تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سنوات خدمت این قبیل مستخدمین وجود داشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط طبق مقررات استخدامی مورد عمل آن دستگاه محاسبه و تعیین خواهد شد و در صورتی که در دستگاه متبوع آنان مقرراتی در این زمینه وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
ماده 4- در صورتیکه مستخدمین موضوع این آیین‌نامه در مدت خدمت در نهاد مربوط وجوهی بابت بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت به صندوق خاص خود پرداخت نموده باشند کسور مزبور به صندوق بازنشستگی موسسه متبوع آنان منتقل و بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت مزبور محسوب خواهد شد و هر گاه کسور مزبور کمتر از میزان کسور تعیین شده طبق مقررات موسسه متبوع آنان باشد مابه‌التفاوت توسط مستخدم پرداخت می‌گردد.
ماده 5- احتساب سابقه خدمت مستخدمین مشمول این آیین‌نامه در نهضت سوادآموزی از شمول این آیین‌نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده‌اند مصوب 3/8/1363 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.
ماده 6- اعزام کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به موسسات موضوع ماده یک این آیین‌نامه به عنوان مامور با تقاضای آن موسسات و موافقت نهاد مربوط و رضایت کارکنان مزبور مجاز است. مدت ماموریت طبق توافق دستگاه محل ماموریت و نهاد انقلابی متبوع مستخدم تعیین می‌گردد و حداکثر در طول خدمت مستخدم از پنج سال اعم از متوالی یا متناوب تجاوز نخواهد کرد.
تبصره- در مواردی که دستگاههای محل ماموریت به خدمت ماموران موضوع این ماده نیاز نداشته باشند مکلفند مراتب را به نهاد انقلابی متبوع آنان اعلام نمایند و از تاریخ اعلام عدم نیاز، مستخدم مامور در اختیار نهاد متبوع خود قرار خواهد گرفت.
ماده 7- انتصاب این قبیل ماموران به پستهای سازمانی یا مشاغل مستمر یا دائم در موسسه محل ماموریت بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل آن موسات صورت می‌گیرد و گروه و پایه یا عناوین مشابه دیگر آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات خدمت قابل قبول طبق مقررات استخدامی دستگاه محل ماموریت و سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی تعیین خواهد شد.
ماده 8- حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های این گونه ماموران در صورت استحقاق بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه محل ماموریت محاسبه و از اعتبار همان دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 9- در صورتی که ماموران اعزامی از نهادهای انقلاب اسلامی به پست‌های سازمانی یا مشاغل مستمر یا دائم در موسسه محل ماموریت منصوب نشوند و یا عهده‌دار مشاغل غیر مستمر یا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمین پیمانی یا قراردادی رفتار خواهند شد.
ماده 10- در صورتیکه نهاد متبوع این قبیل ماموران دارای صندوق بازنشستگی خاص بوده یا مشترک یکی از صندوقهای بازنشستگی باشد موسسه محل ماموریت مکلف است کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم را بر اساس مقررات مورد عمل نهاد ذیربط از حقوق و مزایای آنان کسر و با اضافه نمودن سهم کارفرما به صندوق مربوط واریز نماید.
ماده 11- مدت خدمت مامورین موضوع این آیین‌نامه در موسسه محل ماموریت به منزله خدمت در نهاد متبوع آنان تلقی می‌گردد.
ماده 12- تا زمانیکه ضوابط و فهرست نهادهای انقلابی موضوع ماده 4 قانون احتساب سوابق خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است نهادهای انقلاب اسلامی موضوع این آیین‌نامه نهادهایی می‌باشند که اسامی آنها به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir