بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی

موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری

ماده 1(اصلاحی 1381/5/30 و 1382/3/18 ) - از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و‌دستگاههایی که از این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند و در این آیین‌نامه "‌دستگاه" نامیده می‌شوند، نیازهای استخدامی‌خود را از محل مجوزهای استخدامی برای تصدی پستهای موقت (‌موضوع تبصره ماده (8) قانون استخدام‌کشوری) و ثابت، به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین‌نامه بین دستگاه و داوطلبان خدمت پیمانی منعقد‌می‌شود با رعایت ماده (6) قانون استخدام کشوری و تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی ‌ـ‌ مصوب 1366 ، تأمین می‌نمایند.

‌تبصره - ‌انعقاد قرارداد با مستخدمین پیمانی طبق نمونه‌ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌ابلاغ می‌گردد، صورت می‌گیرد.

ماده 2- مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که بر اساس تبصره ماده 5 قانون مذکور به پست ثابت سازمانی تخصصی در دستگاههای مشمول این ایین‌نامه منصوب می‌شوند در مدت ماموریت تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 3 (اصلاحی 1382/3/18)- مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است و تمدید آن در صورت و‌جود اعتبار و رضایت از خدمات مستخدم و طی دو‌ره آموزشی مربوط برای ارتقای سطح علمی و توانمندی و جلب رضایت مدیران ذیربط و ارباب رجوع به طور موقت با رعایت قوانین و مقررات ذیربط بلامانع خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4- افرادی که در مشاغل کارگری موضوع تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری به خدمت پذیرفته می‌شوند تابع مقررات قانون کار می‌باشند و از شمول این آیین‌نامه مستثنی خواهند بود.
ماده 5- استخدام مستخدمین بازنشسته و بازخرید شده دولت و دستگاههای مشمول این آیین‌نامه به عنوان مستخدم پیمانی ممنوع است.
ماده 6- فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یکماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

ماده 7- داوطلبان استخدام پیمانی باید علاوه بر شرایط اختصاصی تصدی شغل مورد نظر دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب- انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر
د- نداشتن محکومیت جزایی موثر
هـ - صحت مزاج و توانایی انجام کار
و (الحاقی 1381/5/30) - داشتن حداقل 18 سال تمام

ماده 8( اصلاحی 1381/5/30) - استخدام به صورت پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل‌در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.

‌تبصره1(اصلاحی 1382/3/18)- کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی‌نیز ملاک عمل می‌باشد.

‌تبصره 2(اصلاحی 1382/3/18) - حذف شده است.

ماده 9- شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی، مدرک تحصیلی است که در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مستخدمین رسمی (بدون داشتن سابقه تجربی) برای تخصیص به اولین طبقه رشته شغلی مورد نظر ضروری باشد.

ماده 10- حقوق و مزایای کلیه مستخدمان پیمانی دستگاههای دولتی از تاریخ 1/1/1378 مانند کارکنان رسمی مشابه و به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مقررات

تبصره 1- در صورتی که شرایط بازار کار اقتضا نماید برای استخدام پیمانی برخی افراد با تخصص‌های ویژه و با مدرک لیسانس و دکترای تخصصی علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهی تحت عنوان فوق‌العاده مخصوص پرداخت می‌شود میزان فوق‌العاده یاد شده با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 2( اصلاحی 1381/5/30 و 1382/3/18) - به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال، پرداخت فوق‌العاده موضوع تبصره(1) این ماده بنا به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد (40%) بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد‌مستخدمین پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می‌گردد بلامانع است.

تبصره 3- مجموع حقوق و مزایای فوق‌العاده مخصوص پرداختی به این گونه کارکنان از میزان مقرر در ماده (11) قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز نخواهد کرد.

ماده 11( اصلاحی 1381/5/30)- مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر آن مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی‌می‌باشند و سوابق خدمتی اینگونه مستخدمین در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با‌رعایت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب می‌گردد.‌ دستگاههای مشمول این آیین‌نامه مکلف هستند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم کسر و با اضافه نمودن‌سهم کارفرما طبق مقررات مربوط، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

ماده 12- مستخدمین پیمانی سالی یک ماه حق استفاده از مرخصی استحقاقی به نسبت مدت خدمت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت.

تبصره 1- استفاده از مرخصی استحقاقی با تقاضای مستخدم و موافقت رئیس مربوط می‌باشد. تعطیلات واقع در بین دو مرخصی استحقاقی جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

تبصره 2- حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی هیچ مستخدمی نمی‌تواند در هر سال بیش از پانزده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هر گاه از بقیه مرخصی مذکور استفاده ننماید مدت زائد بر پانزده روز ذخیره نخواهد شد.

تبصره 3(اصلاحی 1381/5/30) - دستگاه‌ها مکلفند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (‌درصورت عدم تمدید) به ازای‌هرسال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده، یک ماه‌آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند.

‌تبصره 4(الحاقی 1381/5/30) - برای دستگاه‌هایی که دو روز در هفته تعطیل می‌باشند (‌پنجشنبه و جمعه) مدت فوق‌العاده 24 روز‌تعیین می‌گردد.

ماده 13(اصلاحی 1384/5/5)- مستخـدم پیمـانـی می‌ تـوانـد در صـورت نیـاز بـا مـوافقت دستگاه استخدام‌ کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید. مدت مرخصی بدون حقوق جزو سوابق خدمت و تجربه محسوب نمی ‌گردد و مجوز استخدام افراد یاد شده در مدت مرخصی بدون حقوق حفظ خواهد شد.

ماده 14- مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

تبصره 1- این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت، مدارک ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.

تبصره 2- حقوق و فوق‌العاده‌های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 15- در صورتی که مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطلاع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می‌تواند قرار استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید و وجوه مربوط به بندهای الف و ب ماده 12 و مرخصی ذخیره شده موضوع تبصره 3 ماده 12 به وی تعلق نخواهد گرفت.

ماده 16- هر گاه مستخدم پیمانی در حین انجام وظیفه ناقص یا از کار افتاده شود یا به سبب انجام وظیفه و در حین آن فوت شود مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی از مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان استفاده خواهند نمود.

ماده 17- مستخدمین پیمانی که به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی جهت دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و یا از کار افتاده شناخته می‌شوند و یا به درجه رفیع شهادت نایل می‌گردند از لحاظ برقراری مستمری از کارافتادگی یا مستمری بازماندگان مشمول قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب 18/11/1360 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ماده 18- اوقات کار و تعطیل مستخدمین پیمانی به همان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی وزارتخانه یا موسسه دولتی طرف قرارداد مقرر می‌باشد ولی هر گاه در قرارداد استخدام به مقتضای نوع کار به ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق عمل خواهد شد و در هر حال ساعات کار مستخدمین پیمانی از حداقل ساعات کار قانونی مقرر کمتر نخواهد بود.

ماده 19- هر گاه مستخدم پیمانی بخواهد در غیر ساعات کار در موسسات دیگری مشغول کار شود باید قبلاً به وزارتخانه یا موسسه دولتی محل کار خود اطلاع دهد.

تبصره – اشتغال مستخدم پیمانی در سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نیز موسسات غیر دولتی که طرف معامله با دستگاه دولتی متبوع مستخدم قرار دارند ممنوع است.

ماده 21(اصلاحی 1384/5/5) - مأموریت مستخدمان پیمانی و اعزام آنان برای طی دوره ‌های آموزشی یا کارآموزی داخل و یا خارج از کشور و یا مأموریت به سایر دستگاهها متناسب با مدت قرارداد آنان همانند مقررات و ضوابط مستخدمان رسمی می ‌باشد.

ماده 22( اصلاحی 1381/5/30)- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مکلفند رونوشتی از قراداد استخدامی مستخدمین پیمانی را در بدو استخدام و در صورت تمدید، رونوشتی از قرارداد تمدیدی را به سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند.

ماده 23- مفاد قرارداد مستخدمین پیمانی که به موجب مقررات قبلی به خدمت اشتغال دارند تا خاتمه مدت یا فسخ آن از لحاظ پرداخت وجوه تعیین شده در قراداد به قوت خود باقی است ولی تمدید یا انعقاد قرارداد جدید از هر لحاظ تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره- حذف شده است.

ماده 24- استخدام پیمانی کارکنانی که در اجرای مقررات پاکسازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلافت اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی مشابه به انفصال دائم محکوم گردیده‌اند مجاز نمی‌باشد.

تبصره- استخدام پیمانی کسانی که به موجب مقررات مذکور در این ماده به مجازات اخراج محکوم شده و یا بشوند در همان دستگاه دولتی ممنوع است و در صورتی که حکم اخراج صرفاً به دلیل ترک خدمت یا غیبت صادر شده باشد استخدام پیمانی فرد مورد نظر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون احتساب سابقه خدمت قبلی، بلامانع است.

ماده 25- رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین پیمانی و تعیین مجازات آنان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده 26(اصلاحی 1382/3/18) - حذف شده است.

ماده 27(اصلاحی 1381/5/30) - هر گونه تغییری در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در صورت ضرورت دستورالعملهای لازم جهت اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 28( اصلاحی 1382/3/18) - مستخدمین پیمانی تا زمان بازنشستگی مشمول مفاد مقررات این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن‌خواهند بود.

ماده 29 (الحاقی 1384/5/5) بانوان مستخدم پیمانی در صورت موافقت دستگاه مربوط می ‌توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند.

تبصره ۱ـ خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن نصف ساعات کار مقرر هفتگی دستگاه مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت براساس نظر بالاترین مقام مسؤول دستگاه تعیین می‌ شود.

تبصره ۲ـ بانوانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌ کنند نصف گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق ‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوق ‌العاده‌ ها و مزایای مستمر، تعلق می‌ گیرد ولی فوق ‌العاده‌ های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به‌ طور کامل پرداخت می ‌شود.

تبصره ۳ـ سایر مقررات مربوط به ایام استفاده بانوان پیمانی از خدمت نیمه ‌وقت، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تعیین می ‌شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir