بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه ماموریت موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری

موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری
مصوب 24/6/52 هیات وزیران با اصلاحات بعدی

ماده 1- اعزام مامور از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول دیگر موضوع بند یک فهرست منضم به این آیین‌نامه با حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم تا شش ماه مجاز است. حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل این گونه ماموران از اعتبار موسسه متبوع پرداخت خواهد شد.
تبصره- ماموریت مستخدمین موضوع این ماده برای مدتی بیش از شش ماه نیز بلامانع است. در این صورت حفظ پست سازمانی مستخدم مامور مجاز نخواهد بود و حقوق و مزایای وی منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد.
ماده 2- اعزام مامور از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 14 فهرست منظم به این آیین‌نامه به شرط موافقت وزارتخانه یا موسسه متبوع و رضایت مستخدم بدون حفظ پست ثابت سازمانی مجاز است حقوق و مزایای این گونه ماموران منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت خواهد شد.
ماده 3- اعزام مامور از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات موضوع بند 10 فهرست منضم به این آیین‌نامه با حفظ پست ثابت سازمانی تا شش ماه مجاز است. حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل این گونه ماموران با توافق دستگاههای ذی ربط از اعتبار موسسه متبوع یا از اعتبار موسسه محل ماموریت قابل پرداخت است. لکن وجوه مزبور باید منحصراً از طریق صندوق موسسه متبوع به مستخدم پرداخت شود.
تبصره 1- تمدید ماموریت مستخدم موضوع این ماده زاید بر شش ماه در صورت نیاز موسسه محل ماموریت و رضایت مستخدم بلامانع است.
تبصره 2- حقوق و مزایای آن عده از مستخدمین رسمی دولت که ماموریت آنان به موسسات مذکور در این ماده تا پایان سال 1351 ادامه داشته است از اول سال 1352 در صورت ادامه ماموریت کماکان قابل پرداخت است.
ماده 4- اعزام دارندگان پایه‌های قضایی به ماموریت با حفظ سمت قضایی و بر اساس توافق حاصله بین وزارت دادگستری و موسسه محل ماموریت در موارد زیر امکان پذیر می‌باشد:
1- مشاغلی که به موجب قانون تصدی آن مستلزم دارا بودن رتبه قضایی و یا سابقه خدمت قضایی است.
2- تصدی مشاغل در سطح مدیران و یا متخصصان عالی رتبه در امور حقوقی، به شرط دارا بودن لیسانس حقوق و حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایی.
3- تصدی سایر مشاغل ، به شرط دارا بودن لیسانس حقوق و حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی.
تبصره 1- حقوق پایه قضایی ماموران موضوع بند 1 این ماده با توافق وزارت دادگستری و وزارتخانه یا موسسه محل ماموریت از اعتبار وزارت دادگستری یا موسسه محل خدمت قابل پرداخت است ولی در صورتی که این گونه ماموران بر اساس مقررات آیین‌نامه فوق‌العاده مخصوص قضایی نتوانند از این فوق‌العاده استفاده کنند از مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل پست مورد تصدی بهره‌مند خواهند شد.
در مورد بندهای 2 و 3 این ماده حقوق و مزایای مامور کلاً از اعتبار موسسه محل ماموریت قابل پرداخت است.
تبصره 2- حقوق و مزایای دارندگان پایه‌های قضایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه به عنوان مامور به سازمانهای دیگر اعزام شده‌اند بر اساس مقررات قبلی با موافقت وزارت دادگستری و سازمان محل ماموریت کماکان قابل پرداخت است.
ماده 5- اعزام مستخدم به منظور اشتغال در یکی از سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهایی که دولت ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند حداکثر تا سه سال مجاز است و در مواردی استثنایی و ضروری تمدید این ماموریت حداکثر برای مدت یک سال دیگر با اجازه وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط بلامانع است.
حقوق و مزایای این قبیل مستخدمین بر اساس توافق دولت ایران و سازمانهای مذکور قابل پرداخت است.
ماده 6- اعزام مستخدم رسمی جهت طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی داخل کشور با حفظ پست ثابت سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل حداکثر به مدت 21 ماه، مجاز است.
تبصره 1- در صورتی که ادامه دوره آموزشی منجر به اخذ هر یک از درجات تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و یا دکتری گردد و همچنین در مورد سایر دوره‌های آموزشی بلند مدت که دارای ارزش تحصیلی و یا استخدامی بوده و ادامه دوره به تشخیص دستگاه دولتی مربوط ضروری باشد تمدید مدت ماموریت مازاد بر 21 ماه موضوع ماده 6 حداکثر تا 36 ماه به درخواست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی اعزام کننده و تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت.
تبصره 2- ماموریت پزشکان شاغل وزارت بهداری که جهت طی دوره آموزشی یا کارآموزی به مراکز آموزش تخصصی پزشکی در داخل کشور اعزام شده یا می‌شوند بر اساس تصویب‌نامه شماره 55960 مورخ 27/12/1351 مجاز خواهد بود.
تبصره 3- مستخدمینی که به ترتیب مذکور در این ماده و تبصره‌های آن جهت طی دوره آموزشی یا کارآموزی اعزام می‌شوند مکلفند سه برابر مدت دوره مذکور را در رشته آموزشی مربوط خدمت نمایند.
ماده 7- اعزام مستخدمین رسمی به موسسات عالی علمی غیر دولتی موضوع بند 11 فهرست منضم به این آیین‌نامه به منظور تدریس یا انجام دادن پژوهشهای علمی با رضایت مستخدم تحت شرایط زیر مجاز است:
1- صلاحیت علمی مامور برای تدریس یا انجام دادن پژوهشهای علمی در رشته مورد نظر به تایید وزارت علوم و آموزش عالی رسیده باشد.
2- پست سازمانی مزبور در ایام ماموریت حفظ نمی‌شود.
3- حقوق و مزایای مامور منحصراً از اعتبار موسسه محل ماموریت پرداخت می‌شود.
ماده 8- اعزام مستخدم رسمی برای خدمت در موسسات موضوع بند 12 فهرست منضم به این آیین‌نامه به شرط رضایت مستخدم با حفظ پست ثابت سازمانی مجاز است. حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل این گونه مستخدمین تا پایان مدت ماموریت از اعتبار موسسه متبوع پرداخت خواهد شد.
ماده 9- فوق‌العاده و هزینه‌های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری که به مستخدمین موضع این آیین‌نامه تعلق گیرد منحصراً از اعتبار وزارتخانه یا موسسه محل خدمت مستخدم پرداخت خواهد شد لیکن پرداخت وجوه مذکور فقط از طریق صندوقی خواهد بود که مستخدم طبق مقررات حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل خود را از طریق آن دریافت می‌دارد.
ماده 10- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه ماموریت موضوع تصویب‌نامه شماره 8510 مورخ 5/5/1347 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن ملغی است.

فهرست‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ ۱۱ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ (منضم‌ به‌ آئین‌نامه‌ ماموریت‌)

۱- کلیه‌ وزارتخانه‌هاو مؤسسات‌ دولتی‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌.

۲- مؤسسات‌ دولتی‌ مستثنی‌ شده‌ از قانون‌ استخدام‌ کشوری‌.

۳- مؤسسات‌ موضوع‌ بند(ت‌) ماده‌ ۲ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌.

۴- شرکتهای‌ دولتی‌.

۵- بانکهای‌ دولتی‌.

۶- صندوقهای‌ حمایت‌ کارمندان‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ حمایت‌ کارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ واز کارافتادگی‌ و فوت‌ مصوب‌ اسفند ۱۳۴۹.

۷- شرکتهائی‌ که‌ با سرمایه‌ مشترک‌ دولت‌ ایران‌ و کشورهای‌ خارجی‌ تاسیس‌ شده‌ یامی‌شوند.

۸- مجلس‌.

۹- انجمنهای‌ استان‌ و شهرستان‌.

۱۰- کانون‌ کارآموزی‌ کشور و مؤسسات‌ غیردولتی‌ کمک‌ یا اعانه‌ بگیر مندرج‌ درجداول‌ بودجه‌ کل‌ کشور همچنین‌ سایر مؤسساتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیات‌ وزیران‌عام‌المنفعه‌ شناخته‌ می‌شوند.

۱۱- مؤسسات‌ عالی‌ علمی‌ غیردولتی‌.

۱۲- شرکتهای‌ تعاونی‌ موضوع‌ ماده‌ 52 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و اتحادیه‌ مرکزی‌تعاونیهای‌ مصرف‌ کارگران‌ ایران‌ (امکان‌)، شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ کارکنان‌ دولت‌که‌ تعداد اعضاء آن‌ 500 نفر یابیشتر باشد.

۱۳- شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ اکثریت‌ سهام‌ آنهابه‌ بخش‌ خصوصی‌ واگذار شده‌ یا بشود،همچنین‌ کارخانجات‌ دولتی‌ که‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ واگذار شده‌ و به‌ صورت‌ شرکت‌سهامی‌ اداره‌ می‌شوند مادام‌ که‌ قسمتی‌ از سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ دولتی‌ باشدنسبت‌ به‌ مستخدمین‌ رسمی‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ که‌ در زمان‌ تبدیل‌شرکت‌ یا کارخانه‌ از دولتی‌ به‌ غیردولتی‌ درخدمت‌ داشته‌اند.

۱۴- شرکتهائی‌ که‌ اکثریت‌ سهام‌ آنها به‌ بخش‌ خصوصی‌ واگذار می‌شود ولی‌ مدیریت‌آنها برعهده‌ بخش‌ دولتی‌می‌باشد.

اصل‌ تصویب‌ نامه‌ در دفتر نخست‌وزیر است‌. فهرست‌ مؤسسات‌ و نهادهایی‌ که‌ ماموریت‌ مستخدمین‌ رسمی‌ مشمول‌ قانون‌استخدام‌ کشوری‌ به‌ آنها در اجرای‌ بند ب‌ ماده‌ 11 قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ رسیده‌ در قسمت تصاویر آمده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir