بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین نامه قانون ثبت شرکت‌ها در مورد شرکتهای بیمه مصوب آذر ماه 1310

با اصلاحی بهمن ماه 1311

ماده1- مدتی که به موجب ماده 28 نظامنامۀ اجراء قانون ثبت شرکت‌ها برای تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی معین شده است تا اول اسفند ماه 1310 تمدید می شود و شرکتهای بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلف هستند که از تاریخ مزبور قراردادهای مربوطه به بیمه را به زبان فارسی یا ترجمه به زبان فارسی تنظیم کنند.

ماده2- شرکتهای بیمۀ خارجی از هر قبیل مکلف‌اند در صورتی که بخواهند عملیات خود را در ایران ترک نمایند و یا در صورتیکه بعلت ورشکستگی یا بهر علت دیگری اصلا از ادامۀ عملیات خود صرف نظر کنند مراتب را کتباً به وزارت عدلیه اطلاع دهند.
وزارت عدلیه باید برای تصفیۀ امور شرکتهای مزبوره در ایران مراتب را سه دفعه متوالی و به فاصله بیست روز هر دفعه در مجلۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار تهران به خرج شرکت اعلان نماید.

ماده3- شرکتهای مزبور در مادۀ فوق باید صورت کاملی اسناد بیمه که صاحبان آنها در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نکرده اند و همچنین اسناد بیمه که صاحبان آنها غائب بوده و یا بدون وارث معروف شرکت وفات کرده اند به وزارت عدلیه تسلیم نماید. وجوهی که شرکت باید به اشخاص مذبور فوق بدهد اعم از اینکه وجوه مزبور عبارت باشد از حق بیمه‌هائی که تا آن تاریخ دریافت شده است و باید مسترد شود یا عین آن در بانک معتبریکه وزارت عدلیه در هر مورد کتباً به شرکت معرفی بنماید ودیعه گذاشته و به تدریج که صاحبان اسناد که وجوه مزبور محق میباشند خود را معرفی می نمایند به آنها مستردد خواهد گردید.
هر قسمت از وجوه مزبور که تا ده سال از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده 2 صاحبان اسناد بیمه دریافت ننموده باشند متعلق به دولت خواهد شد. وزارت عدلیه می تواند به وسیلۀ ماًموری که معین می کند در امر تصفیه نظارت کند.

ماده4- صاحبان اسناد بیمه که در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نموده باشند می توانند یا تقاضا نمایند که حق بیمۀ آنها تماماً مسترد شود و یا شرکت در ایران ضامن معتبری بدهد که از عهدۀ کلیۀ تعهداتی که شرکت در مقابل صاحبان اسناد بیمه تقبل کرده است برآید مگر در مورد ورشکستگی یا انحلال شرکت که در اینصورت مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir