بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین نامه شماره 51583 مصوب اسفند 1327

نظر به ماده 9 ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 و ماده 45 قانون ثبت علائم و
اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 وزارت دادگستری مقرر می دارد:

ماده1- برای ثبت شرکتهای تجاری و علائم و اختراعات در تهران اداره‌ای به نام ادارۀ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات که جزئ تشکیلات ادارۀ کل ثبت است تشکیل می‌شود و دارای وظائف زیر خواهد بود:
ثبت شرکتهای داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصه غیر تجارتی در حوزۀ تهران تشکیل و تأسیس می شود.
ثبت کلیه شرکتهای خارجی
ثبت علائم تجارتی و صنعتی
ثبت اختراعات
ثبت تجارتی و ثبت اسم تجارتی
پلمپ دفاتر تجارتی حوزه تهران.
تبصره- اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات عنوان شعبۀ مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 خواهد داشت.

ماده2- اداره‌ی مزبور دارای تشکیلات زیر می‌باشد:
دایره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجارتی و ثبت اسم تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی که به نام دایره ثبت شرکتها نامیده می‌شود.

دایره ثبت علائم تجارتی و صنعتی و اختراعات.
دفتر و بایگانی.

ماده3- در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکتهای داخلی و پلمپ دفاتر و ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف ادارۀ کل ثبت تعیین خواهد شد.

ماده4- دوایر ثبت شرکتها در تهران و شهرستانها در ثبت شرکت نامه مجاز هستند.
آئین نامه شماره 18652 مصوب شهریور ماه 1319 نظر به ماده هشتم قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و نظر به ماده 27 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مقرر می‌دارد:

ماده واحده- مادام که نظامنامه راجع به شرکتهای بیمه که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد ماه 1310 مقرر است تصویب و منتشر نشده است به شرکتهای بیمه‌ عمر اجازه موقتی داده می شود که با رعایت مقررات مربوطه به ثبت شرکت ها به عملیات خود ادامه دهند.
دوام عملیات شرکتهای مزبور بعد از تصویب و انتشار نظامنامه مذکور موکول بر این خواهد بود که شرکتهای بیمه عمر وضعیت خود را از هر حیث با مقررات آن مظامنامه تطبیق و تحصیل اجازه جدید نمایند.
هر گاه پس از تصویب نظامنامۀ مربوطه به شرکتهای بیمه عمر به شرکت بیمه ای که ثبت شده اجازه قطعی داده نشود حق الثبت مأخد مسترد خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir