بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون راجع به ثبت ثبت شرکت‌ها

مصوب 11 خرداد 1310 با اصلاحیه‌

ماده1- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده2- کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط
تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی المعلوم بدایت محلی که ثبت باید در آن جا به عمل آید محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی المعلوم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی‌که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه‌ی ابتدائی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده3- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله‌ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده4 -هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران به وسیلۀ شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که در این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه‌ی ابتدائی تهران به تقاضای نمایندۀ شرکت تا 6 ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده5- اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبۀ شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از اقتضاء موعود مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی المعلوم بدایت و به حکم محکمه‌ی ابتدائی طهدن محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیۀ پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبۀ شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده6- در مورد شرکت‌های خارجی که شرائط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه‌ی صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر مادۀ فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده7- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به ادارۀ ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده8- شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامۀ عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.

ماده9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد. در نظامنامه‌های مزبوره باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند.
نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
اعلاناتی‌که پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
الف) برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدینقرار:
(اصلاحی 30/12/1362)
تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن 80 ریال که در هر صورت از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود.
تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال 50 ریال.
تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال 35 ریال.
تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 15ریال.
تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 15 ریال.
از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ، مقطوعاً 250 هزار ریال.
از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعا 350 هزار ریال.
حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه در هزار ریال است.
تبصره2- قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 9/9/1310 به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره3- در مورد ثبت شرکت‌های خارجی مادۀ 15 آئین نامه‌ی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد شد.
ب- حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی که بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجارتی با سرمایه از این قرار است: (اصلاحی 30/12/1362(
1- تا دو میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال.
2- از 2 میلیون و یک ریال تا 10 میلیون ریال سرمایه
مقطوعاً 7500 ریال
3- از 10 میلیون و یک ریال تا 100 میلیون ریال سرمایه
مقطوعاً 10000 ریال
4- از 100 میلیون و یک ریال سرمایه به بالا
مقطوعاً 20000 ریال
5- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد و سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یکهزار ریال است.
پ- شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آن مطابق و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشند.
ت- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماه خواهد بود.
ث - از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

ماده11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه‌ی ان بر خلاف مادۀ 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه‌ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی نماید مطابق مادۀ 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکت‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق مادۀ 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده12- مواد 66 و 141 قانون تجارت و مادۀ 241 قانون ثبت اسناد فسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.

** منظور از قانون تجارت و قانون ثبت مذکور در مادۀ دوازدهم قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت سابق است و ارتباطی به قانون تجارت و ثبت معتبر فعلی (قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰) ندارد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir