بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون حق ااثبت شرکت‌های بیمه

مصوب 6 آذر 1310

ماده1- مقررات ماده 10 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد ماه 1310 در آن قسمتی که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود و شرکت‌های مزبور باید حقوق ذیل را تأدیه نمایند:
برای ثبت خود شرکت معادل 3000 ریال طلا قطع نظر از میزان سرمایه شرکت.
برای معاملات شرکت:
الف- در بیمه بر ضد حریق:
اگر سند بیمه (پلیس بیمه) برای مدتی بیش از سه ماه صادر شود یک دنیا برای هر چهار صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن در هر سال یا کسر سال.
اگر سند بیمه برای سه ماه یا کمتر صادر شود یک دنیا برای هر هشت صد ریال قیمت مال بیمه شده یا کسر آن.
ب- در سایر بیمه‌ها ده دینار برای هر بیست ریال حق بیمه یا کسر آن که شرکت اخذ می‌کند.
ج- برای تصدیقات موقتی ده دینار از هر تصدیق.
هر گاه مبلغ بیمه شده در اوراق و اسناد فوق معین نشده باشد هر یک دینار حق بیمه را در مقابل ده ریال قیمت مال بیمه شده محسوب داشت. هرگاه مدت بیمه ذکر نشده باشد مدت آن یک سال محسوب خواهد شد.
تبصره1- در موقع تجدید سند بیمه باید مطابق مقررات فوق جق الثبت تأدیه شود.
تبصره2- تأدیۀ حقوق مذکور در این ماده به عهده‌ی خود شرکت است و شرکت به هیچ وجه حق ندارد به وسیله‌ی ازدیاد میزان حق بیمه یا به طریق دیگر آنرا از بیمه شدگان اخذ کند.
هر قراردادی که با بیمه شدگان برخلاف این ترتیب داده شود در قسمتی که مخالف این تبصره است باطل بوده و به علاوه ممکن است موجب الغاء اجازه‌ی عملیات شرکت بشود.
تبصره 3- به هر سند بیمه یا تصدیق باید معادل حقوق قانونی تمبر الصادق شود والا سه برابر حق تمبر از شرکت گرفته خواهد شد. وصول این وجه به طریق اداری و بدون مراجعه به محکمه خواهد بود.
اگر سند بیمه در فسخ متعدد تنظیم شده باشد تمبر به نسخه‌ای الصاق می شود که به صاحب سند بیمه باید تسلیم گردد و در سایر نسخ باید قید نمود که تمبر به نسخه مزبور الصاق گردیده است. به هر یک از سایر نسخ نیز باید معادل یک دینار تمبر الصاق شود.

ماده 2- این قانون از 15 آذر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir