بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل پنجم- امور مالی

ماده 50- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح زیر است:
1- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
2- حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.
3- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره 1- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2- 1- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2-حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال.
3- برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یکهزار (1000) ریال.
4- برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
ماده 51- نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات‌های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت‌هائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.
ماده 52- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب‌هائی که معین خواهد شد واریز نمایند. آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتر یار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین‌نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده 54- میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سر دفتر به دفتر یار اول پرداخت می‌شود.
ماده 55- سر دفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سر دفتران اسناد رسمی و دفتر یاران موضوع ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرای مواد 10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سر دفتران تهران واریز نمایند.
ماده 56- کانون سر دفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتر یاران را طبق آئین‌نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین‌نامه خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
ماده 57- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری یا دادن وام به سر دفتران و دفتر یاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سر دفتران و دفتر یاران تحت نظر کانون سر دفتران مرکز تشکیل می‌گردد.
آئین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir