بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل دوم- انتخاب سر دفتران و دفتر یاران و صلاحیت آنها

ماده 6- اشخاص زیر را می‌توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3- سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتر یاری.
4- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5- دفتر یارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتر یاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتر یاری.
6- دفتر یارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
7- دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتر یاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره 1- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیت‌شان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سر دفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.
تبصره 3 – به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس‌های مخصوص یا تاسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاه‌های عالی اقدام خواهد کرد فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سر دفتری و دفتر یاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده 7- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتر یاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتر یارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتر یاری اشتغال دارند کماکان دفتر یار شناخته می‌شوند.
تبصره- کفیل دفتر خانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سر دفتر مقرر است.
ماده 8- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد.
ماده 9- سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتر یاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده 10- پس از تصویب این قانون هر یک از سر دفتران و دفتر یاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سر دفتری و دفتر یار اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آئین‌نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 11- سر دفتران و دفتر یاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سر دفتران و دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12- اشخاص زیر را نمی‌توان به سمت سر دفتری یا دفتر یاری انتخاب یا ابقاء کرد:
1- اتباع بیگانه.
2- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
3- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
4- محکومین به جنایت عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
5- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13- سر دفتران و دفتر یارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سر دفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهائی سر دفتر معلق به کفالت دفتر یار واجد شرایط یا سر دفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14- یک سر دفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود.
وظایف سر دفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سر دفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سر دفتر، دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین‌نامه معین خواهد شد.
ماده 15- مشاغل زیر منافی شغل سر دفتری و دفتر یاری است:
1- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها.
2- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
3- عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سر دبیر (به استثناء نشریه کانون سر دفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره 1- تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سر دفتری و یا دفتر یاری نخواهد بود.
تبصره 2- سر دفتر یا دفتر یار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سر دفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتر یار واجد شرایط که از طرف سر دفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سر دفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می‌شود.
ماده 16- سر دفتران و دفتر یاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگندنامه و تربیت اجرای آن به موجب آئین‌نامه خواهد بود).
ماده 17- سر دفتران و دفتر یاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند. ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آئین‌نامه خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir