بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تفسیر ماده (42)

قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و
کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354
مصوب 6/3/1375

موضوع استفسار:
1- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 لازم است و یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می‌باشد؟
2- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟

نظر مجلس:
ماده واحده : الف- در مورد بند (1) «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می‌باشد».
ب- در مورد بند (2) «دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/3/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir