بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل‌ پنجم‌ ـ انتخابات‌

ماده‌17ـ مدت‌ عملکرد هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و شورای‌عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ چهار سال‌ تمام‌ می‌باشد.
تبصره‌1ـ شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ هیأتهای‌ مدیره‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ یافتن‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.
تبصره‌2ـ شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد نظام‌ پزشکی‌ بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ قبلی ‌می‌باشد و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به‌نحوی‌ از انحاء پایان‌ نیافته ‌باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ خواهد داد و مبدأ شروع‌ کار دوره‌ جدید از تاریخ‌ قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود.
ماده‌18ـ انتخابات‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد، سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ هر دوره‌ با اعلام‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و تشکیل‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ انجام‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانهائی‌ که‌ انتخابات‌ آنها منحل‌ و یا توسط‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ ابطال‌ گردیده‌ است‌، حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با هماهنگی ‌هیأت‌ نظارت‌ و با رعایت‌ سایر مواد قانونی‌ انجام‌ می‌پذیرد.
ماده‌19ـ ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌گردند به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:
الف‌ ـ یک‌ نفر نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور.
ب‌ ـ یک‌ نفر نماینده‌ وزارت‌ کشور.
ج‌ ـ دو نفر از کادر پزشکی‌ به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.
د ـ سه‌ نفر کادر پزشکی‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و با انتخاب‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌.
تبصره‌1ـ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند برای‌ هر شهرستان‌ سه‌ تا پنج‌ نفر را جهت‌ نظارت‌ برحسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ نظام‌ پزشکی‌ آن‌ شهرستان‌ تعیین‌ نماید.
تبصره‌2ـ تجدید انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ برای‌ دوره‌های ‌بعدی بلااشکال‌ است‌.
تبصره‌3ـ افراد مذکور باید شرایط‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌)، (ج‌) و (د) ماده‌(23) این‌ قانون‌ را دارا باشند.
ماده‌20ـ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ وظایف‌ زیر را دارا می‌باشد:
الف‌ ـ عزل‌ و نصب‌ اعضاء هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌.
ب‌ ـ نظارت‌ برحسن‌ انجام‌ انتخابات‌ در حوزه‌های‌ انتخاباتی‌ و شورای‌ عالی‌ و رئیس‌کل‌.
ج‌ ـ بررسی‌ نهائی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام ‌عمومی‌.
د ـ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأتهای‌ نظارت‌ نرسیده ‌باشد و تجدیدنظر در آنها.
هـ ـ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ درچارچوب‌ مواد قانونی‌ و آئین‌نامه‌های مربوطه‌.
و ـ توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ مواد قانونی ‌و دستورالعملهای‌ مربوطه‌ این‌ قانون‌ رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهای‌ اجرائی‌ یا هیأتهای‌ نظارت‌حوزه‌های‌ انتخاباتی‌.
زـ تأیید نهائی‌ حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و اعضاء شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ و رئیس‌ کل‌ و امضاء اعتبارنامه‌ منتخبین‌.
ح‌ ـ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ها و تجدیدنظر در آنها.
تبصره‌ ـ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ تهیه‌ می‌نماید تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت‌مدیره‌نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها تفویض‌ نماید.
ماده‌21ـ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ و اعضاء شورای‌ عالی‌ نظام‌پزشکی‌ و رئیس‌ کل‌ به‌ عهده‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ بوده‌ که‌ ترکیب‌ و نحوه‌تشکیل‌ و نحوه‌ کار آنها و کیفیت‌ و نحوه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ مربوطه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌پزشکی‌ خواهد رسید.
ماده‌22ـ شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ .
ب‌ ـ داشتن‌ کارت‌ عضویت‌ در سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌.
ج‌ ـ شاغل‌ بودن‌ در شهرستان‌ منطقه‌ انتخاباتی‌ در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید نظام‌ پزشکی ‌آن‌ شهرستان‌ یا شبکه‌ بهداشت‌ و درمان‌ شهرستان‌.
ماده‌23ـ شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأتهای‌ مدیره‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ و شورای‌عالی‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف‌ ـ تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌ ـ نداشتن‌ فساد اخلاقی‌ و مالی‌.
ج‌ ـ داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌ در عمل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ پزشکی‌ و رعایت‌ اخلاق‌ و شؤون‌ پزشکی‌.
د ـ داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌ ـ اقلیت‌های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دین‌ اعتقادی‌ خود می‌باشند.
هـ ـ دارا بودن‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در نظام‌ پزشکی‌.
تبصره‌ ـ اعضاء هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ انتخاب‌ شونده‌ ثبت‌نام ‌نمایند.
ماده‌24ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ آموزش‌ پزشکی‌ مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات ‌هیأت‌مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.
ماده‌25ـ شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ متشکل‌ از رؤسای ‌هیأتهای‌مدیره‌ شهرستانهای‌ هر استان‌ می‌باشد و ریاست‌ این‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ هیأت‌مدیره‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ خواهد بود.
ماده‌26ـ وظایف‌ شورای‌ هماهنگی‌ استان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
الف‌ ـ نظارت‌ بر عملکرد نظام‌ پزشکی‌ شهرستانهای‌ استان‌.
ب‌ ـ انتخاب‌ اعضاء هیأتهای‌ انتظامی‌ تجدیدنظر در مواردی‌ که‌ موضوعیت‌ تشکیل ‌این‌ هیأتها به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ حسب‌ موارد مندرج‌ در ماده‌ (28) این‌ قانون‌ رسیده‌ باشد.
ج‌ ـ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ انضباطی‌ هیأت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و ارائه‌ آن‌ به ‌شورای‌ عالی‌ و برقراری‌ هماهنگی‌ لازم‌ بین‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستانها و رسیدگی‌ به‌ اختلافات ‌داخلی‌ آنها.
د ـ سایر مواردی‌ که‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ و درچارچوب‌ قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ به‌شورای‌ استانها تفویض‌ خواهد گردید.
ماده‌27ـ وظایف‌ بازرسان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌ بودجه‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هزینه ‌می‌گردد.
ب‌ ـ تنظیم‌ و ارائه‌ گزارش‌ راجع‌ به‌ عملکرد سالانه‌ مالی‌ سازمان‌ مرکزی‌ و نظام‌پزشکی‌ شهرستانها به‌ شورای‌ عالی‌ و مجمع‌ عمومی‌.
ج‌ ـ بازرسان‌ می‌توانند بدون‌ دخالت‌ در امور اجرائی‌ سازمان‌، در هر زمان‌، هرگونه ‌رسیدگی‌ و بازرسی‌ مالی‌ لازم‌ را به‌ نحوی‌ که‌ در امور جاری‌ سازمان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد ننماید، انجام‌ داده‌ و اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مطالبه‌ و مورد رسیدگی‌ قرار دهند.
د ـ چنانچه‌ بازرسان‌ در ضمن‌ بازرسی‌ تخلف‌ و یا تقصیری‌ را متوجه‌ رئیس‌ کل‌و یا معاونین‌ و یا سایر رؤسای‌ هیأت‌مدیره‌ شهرستانها مشاهده‌ کنند بایستی‌ به‌ شورای‌‎عالی ‌اطلاع‌ دهند.
هـ ـ بازرسان‌ در مقابل‌ سازمانها و اشخاص‌ ثالث‌ نسبت‌ به‌ قصور یا تخلفاتی‌ که‌ درانجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود مسؤولیت‌ خواهند داشت‌.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir