بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

‌فصل دوم - تخلفات اداری

‌ماده8- تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است. اعم از این که ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد.
‌تقصیر- عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
‌قصور- عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.
‌ماده9- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 -اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شؤون اداری یا شغلی.
2 -تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 -ترک خدمت.
4 -تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 -افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 -کم کاری، سهل انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 -گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 -تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 -گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
11 -تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 -تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری.
13 -عدم رعایت حجاب اسلامی
14 -اعتیاد به مواد مخدر.
15 -اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی.
16 -هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
17 -افشای سؤالات امتحانات یا تعویض سؤالات امتحانی یا دست بردن به آنها.
18 -دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
19 -غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
20 -کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد‌یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
21 -تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال‌دولتی.
‌تبصره- موارد مذکور در بند 20 و 21 در صورتی تخلف محسوب می‌شود که در مراجع صالحه قضایی اثبات شود و کارمند در مدت رسیدگی به‌ حالت تعلیق در می‌آید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir