بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

‌فصل سوم – مجازات‌ها

‌ماده10- مجازاتهای اداری به ترتیب عبارتند از:
‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
‌د- برکناری از خدمت از یک ماه تا یک سال.
‌ه‍- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
‌و- تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه یا هر دوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه.
‌ز- تغییر محل خدمت از یک سال تا پنج سال.
‌تبصره- مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزراء یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود.
ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست‌سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال‌ خدمت.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
‌تبصره- نحوه اعمال مجازات‌های مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که‌ دارای مقررات بازنشستگی خاص می‌باشند بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد.
‌ماده11- در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضایی محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند علاوه بر‌استرداد کسور بازنشستگی در صورتی که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آنها برقراری مقرری ماهانه‌ ضرورت دارد می‌تواند ضمن صدور رأی نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000‌ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مقرری مزبور نیز‌قطع خواهد شد.
‌ماده12- در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (‌الف) و (ب) اعمال خواهد شد.
‌ماده13- منحصراً مجازات‌های بندهای (‌ز)، (ح) و (ط) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر می‌باشد.
‌ماده14- وزراء و بالاترین مقام دستگاه‌های دولتی می‌توانند مجازات‌های بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (‌و) را رأساً و بدون مراجعه به هیئت‌های ‌بدوی و تجدید نظر در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازات‌های بندهای (‌الف)، (ب) را به معاونین خود و مدیران و رؤسای ‌ادارات تابعه تفویض کنند.
‌ماده15- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی ‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات‌ محکومیت قبلی شدیدتر باشد.
‌ماده16- وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع این قانون می‌توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیئت‌های رسیدگی ارجاع شده است‌ حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نماید و در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نگردیده است براساس‌ مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
‌ماده17- در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از‌اسلام شناخته شده‌اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأمورین و منابع ساواک که فعالیت‌های ضد مردمی داشته‌اند‌ منفصل خواهند شد.
‌ماده18- مجازات غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب 4 ماه در سال اخراج خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir