بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل دوم- شروع به رسیدگی

ماده9- جهات زیر موجب شروع رسیدگی به تخلفات کارمندان خواهد بود:
الف) دستور نخست وزیر، وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان دولتی.
ب) گزارش رییس مربوطه.
د) اعلام تخلف مستخدم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ماده10- کلیه مسئولین مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاری‌‎های لازم را با هیئت‌ها به عمل آورده، مدارک و اسناد مربوط را در اختیار آن‌ها قرار دهند. در مورد اسناد و مدارک محرمانه غیرقابل افشای رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود.
ماده11- در مواردی که نسبت به تخلف کارمند گزارشی از طرف رؤسای مربوط به جز وزیر یا رییس سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط به هیئت‌ها داده می‌شود، رؤسای مذکور موظفند ظرف پنج روز موضوع را به وزیر یا رییس سازمان یا مؤسسه متبوع اطلاع دهند.
ماده12- در گزارش‌هایی که برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به هیئت‌های رسیدگی تسلیم می‌گردد، نکات زیر باید تصریح شود ولی در هر حال عدم ذکر بعضی از موارد موجب منع تعقیب نخواهد بود:
الف) نام و نام خانوادگی کارمند متهم.
ب) محل خدمت.
ج) آخرین پست سازمانی یا شغل و حالت استخدامی کارمند.
د) اتهام انتسابی به کارمند.
هـ) دلایل و مدارک تخلف.
و) تاریخ وقوع تخلف.
ماده13- هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی و دلایل مورد استناد آن را به اطلاع کارمند برسانند.
ماده14- کارمند متهم می‌تواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیئت تسلیم نماید.
تبصره- کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه و تکمیل مدارک دفاعی خود از هیئت رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیئت رسیدگی خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir