بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر‌دهی

مصوب 21/9/1375 هیات وزیران
ماده 1- ورود شیر خشک (شیر مصنوعی) و غذاهای کمکی شیر خوار منحصراً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت می‌کنند مجاز است.
ماده 2- کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مکلف به اجرای ضوابط تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع تبصره‌های (1) و (2) و ماده (1) ماده (2) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که از این پس قانون نامیده می‌شود- هستند.
ماده 3- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی- درمانی (شهری و روستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار (برای احراز عدم استفاده از شیر خشک) است، مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش‌بینی شده باشد.
تبصره- بانوانی که در طول بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می‌کنند، از چهارماه مرخصی زایمان بهره‌مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.
ماده 4- استفاده از مرخصی ساعتی تا سن (20) ماهگی کودک، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی، درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است.
تبصره- بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود هستند.
ماده 5- مادران مشمول این آیین‌نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در دوران یاد شده نقل و انتقال آنها ممنوع است. مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند.
ماده 6- مادران مشمول این آیین‌نامه می‌توانند طی ساعات مقرر کار روزانه، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. مادران یاد شده می‌توانند بر حسب نیاز کودک، مرخصی یاد شده را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند. مدت مرخصی ساعتی برای مادران دارای فرزند دو قلو و بالاتر به میزان دو ساعت می‌باشد.
تبصره 1- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند.
تبصره 2- ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه‌ و مهد کودک در کارگاه‌های مشمول قانون کار، بر اساس ماده (78) قانون کار و آیین‌نامه اجرایی شیر خوارگاه‌ها و مهد کودک‌هاست.
ماده 7- وظایف و اختیارات «کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر» به شرح زیر است:
1- تداوم سیاست ترویج تغذیه با شیر مادر.
2- تعیین چگونگی برآورد نیاز و نظارت بر ورود، عرضه و فروش شیر خشک و غذاهای کمکی شیرخوار و ابلاغ آن به مراجع ذی‌ربط.
3- تعیین چگونگی نظارت بر توزیع صحیح شیر خشک در سیستم شبکه‌های بهداشتی، درمانی کشور و ابلاغ آن به مراجع ذی‌ربط.
4- نظارت بر حس اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغاتی و تحقیقاتی.
5- بررسی تخلفات و ابلاغ آن به مراجغ ذی‌ربط.
6- تعیین چگونگی استفاده از تحقیقات به عمل آمده در زمینه شیر مادر و تغذیه کمکی.
7- نظارت بر فعالیت‌های کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی.
تبصره 1- کمیته موضوع این ماده می‌تواند برای انجام هر چه بهتر وظایف خود گروه‌های اجرایی ایجاد کند.
تبصره 2- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن، توسط کمیته مزبور تنظیم شده و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ماده 8- تصمیم‌های کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم‌الاجرا است.
ماده 9- معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشکیل دهد.
ماده 10- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل «کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» در استان‌هایی که مقتضی بداند با ترکیب زیر اقدام کند:
1- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان.
2- معاون دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان.
3- رئیس نظام پزشکی مرکز استان.
4- دو نفر از اعضای کمیته استانی ترویج تغذیه با شیر مادر.
5- یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.
6- یک نفر متخصص یا کارشناس علوم تغذیه.
7- یک نفر ماما.
8- یک نفر پرستار.
افراد موضوع این ماده با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان منصوب می‌شوند. خدمات کمیته‌های استانی افتخاری است.
ماده 11- وظایف و اختیارات کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر‌دهی به شرح زیر است:
1- نظارت بر چگونگی برآورد نیاز استان به شیر مصنوعی و توزیع صحیح آن.
2- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغاتی، انتشاراتی و تحقیقاتی.
3- ارایه گزارش اقدام‌های انجام شده به کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر.
4- انجام امور محول شده از سوی کمیته سیاستگزاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر.
ماده 12- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان، رییس کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی استان بوده و موظف است جلسات را به طور منظم تشکیل دهد.
ماده 13- تصمیم‌های کمیته‌های استانی ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان مربوط قابل اجراست.
ماده 14- دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای کمیته‌های موضوع قانون بر حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه در موسسات تولید کننده و توزیع کننده نظارت کامل داشته و در صورت مشاهده تخلفات موضوع قانون، مراتب را در کمیته‌های استانی مطرح و در صورت تایید، موضوع را به مراجع ذی صلاح برای تعقیب متخلفان اعلام می‌کنند.

معاون اول رییس جمهوری- حسن حبیبی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir