بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری

آئین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری
جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی
مدنی علیه دولت‌های خارجی- مصوب 1378
مصوب 25/2/1379

ماده 1- دادگاه‌های دادگستری تهران در خصوص دعاوی اتباع ایرانی علیه دولت‌های خارجی فقط در صورتی می‌توانند رسیدگی کنند که دولت خوانده طبق موارد پیش‌بینی شده در ماده واحده قانونی موضوع این آئین‌نامه مصونیت دولت و یا مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده باشد، که در این صورت بر اساس اصل عمل متقابل، دولت خوانده فاقد مصونیت در دادگستری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 2- وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه، فهرست کشورهایی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نموده یا در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها مساعدت کرده‌اند را به قوه قضائیه اعلام می‌دارد.
ماده 3- در صورتی که دولتی در آینده مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نماید یا در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها مساعدت کند، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده 4- تعیین دولت‌های خارجی حامی اشخاص یا گروه‌های تروریستی موضوع بند (2) ماده واحده قانون یاد شده با وزارت امور خارجه است.
ماده 5- تشریفات طرح دعوی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی باشد با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب 10/7/1379)
ماده 6- دولت جمهوری اسلامی ایران کلیه راه‌های بین‌المللی به ویژه مراجعه به مراجع بین‌المللی را که برای اعاده و احیای مصونیت خود لازم و مفید می‌داند نیز بررسی و اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir