بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف

آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف
مصوب28/4/1366

فصل اول- شهر تهران
ماده 1- مأموران اداره راهنمائی و رانندگی تهران پس از مشاهده هر یک از تخلفات ذیل موتور سیکلت یا موتور گازی را به نحو مقتضی به پارکینگ منتقل می‌نمایند و وسائل مزبور مطابق قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 1356 حسب مورد تخلف به شرح زیر توقیف می‌شوند:
الف- ایجاد صدای ناهنجار لوله خروج دود 3 ماه
ب- رانندگی در پیاده رو 3 ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد 6 ماه
ج- رانندگی در جهت مخالف مسیر مجاز 3 ماه و در صورتی که همراه با صدای ناهنجار لوله خروج دود باشد 6 ماه
تبصره- پس از توقیف وسیله به راننده آن توسط مسؤولان مربوط رسید داده خواهد شد.
ماده 2- شهرداری تهران موظف است محل‌های مناسبی را به منظور نگهداری موتور سیکلت‌ها و موتورهای گازی توقیفی تعیین و یا پرسنل مورد نیاز در اختیار اداره راهنمایی و رانندگی قرار دهد.
تبصره- هزینة نگهداری موتورسیکلت یا موتور گازی به ازاء هر روز 50 ریال خواهد بود.
ماده 3- ترخیص موتور سیکلت یا موتور گازی پس از پایان مدت توقیف موکول به پرداخت جریمه متعلقه و هزینة نگهداری می‌باشد.
ماده 4- مسؤولین پارکینگ پس از دریافت گواهی مبنی بر پرداخت جریمه و هزینة نگهداری که به تائید اداره راهنمائی و رانندگی رسیده باشد موتورسیکلت یا موتور گازی توقیفی را به مالک قانونی یا وکیل وی مسترد می‌دارد.
تبصره- در صورتی که موتور سیکلت یا موتور گازی هنگام ترخیص دارای تخلفات دیگر مشمول آئین‌نامه و راهنمائی و رانندگی باشد وفق همان مقررات عمل خواهد شد.
ماده 5- در صورت عدم مراجعه مالک موتورسیکلت یا موتور گازی جهت ترخیص وسیله پس از مدت توقیف مقرر در قانون به ازاء هر روز نگهداری اضافی وسیلة مذکور در پارکینگ، مالک موظف است مبلغ 80 ریال به عنوان هزینه نگهداری بپردازد.
ماده 6- در صورت عدم مراجعة مالک پس از یکسال از زمان توقیف شهرداری تهران برای وصول جرائم و هزینه نگهداری از طریق مراجع قضائی ذیصلاح اقدام می‌نماید.
ماده 7- وجوهی که به عنوان هزینة نگهداری مذکور در این آئین‌نامه وصول می‌شود در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد.

فصل دوم- شهرها، شهرک‌ها، روستاها و راه‌های کشور
ماده 8- در محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها، روستاها و راه‌های کشور، در صورتی که رانندگان موتورسیکلت یا موتور گازی مرتکب هر یک از تخلفات مندرج در ماده 1 و بندهای سه گانه آن شوند به مجازات‌های مقرر در همان ماده محکوم خواهند شد.
ماده 9- مأمورین راهنمائی و رانندگی شهربانی و پلیس راه ژاندارمری موظفند پس از مشاهده هر یک از تخلفات مندرج در بند الف، ب، ج ماده 1 موتور سیکلت یا موتور گازی را به نحو مقتضی جهت نگهداری، به راهنمائی و رانندگی، کلانتری، پاسگاه ژاندارمری و یا در صورت لزوم به پارکینگ اختصاصی منتقل می‌نمایند و پس از تعیین میزان توقیف بر حسب مورد تخلف به راننده آن رسید دهند.
تبصره- هزینه نگهداری موتور سیکلت یا موتور گازی، چنانچه در پارکینگ‌های اختصاصی نگهداری شوند، به ازاء هر روز برابر نرخ مصوبة محلی خواهد بود.
ماده 10- ترخیص موتور سیکلت یا موتور گازی پس از پایان مدت توقیف موکول به پرداخت جریمة متعلقه و هزینة نگهداری در پارکینگ اختصاصی و ارائه برگ ترخیص از سوی مرجع توقیف کننده می‌باشد.
ماده 11- در صورت عدم مراجعه مالک پس از یکسال از زمان توقیف، شهربانی یا ژاندارمری به منظور وصول جرائم و هزینة نگهداری در پارکینگ اختصاصی و تعیین تکلیف موظفند مراتب را به مراجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند.

فصل سوم- مقررات عمومی
ماده 12- در رسیدی که به صاحب وسیله داده خواهد شد حسب مورد تبصره ماده 2 و نیز مواد 3 و 4 و 5 و 6 و یا تبصره ماده 9 و نیز مواد 10 و 11 و مفاد آن به صاحب وسیله تفهیم خواهد شد.
ماده 13- جرائم موضوع قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف که در مواد 4 و 10 این آئین‌نامه به آنها اشاره شده است به حساب خزانه واریز خواهد شد.
این آئین‌نامه مشتمل بر 13 ماده و 3 تبصره در تاریخ 28/4/66 به تصویب شورای عالی قضائی و وزارت کشور رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir