بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 92 - شماره 12 مورخ 13/4/1362: جرم شکستن استخوان(صلاحیت دادگاه)

عنوان : شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است
و رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها قصاص است و در صلاحیت
دادگاههای کیفری 1 است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم شکستن استخوان (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم دادگاه کیفری 1 ولی شعبه شانزدهم دادگاه کیفری 2 را صالح به رسیدگی دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از اطلاق و عموم مواد55 و 56 قانون »
« حدود و قصاص و مقررات آن مصوّب شهریور»
« 1361شکستن استخوان یکی ازانواع جرح عضو»
« وموجب قصاص است ونیزبا توجه به عموم ماده »
« 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب همان سال و تبصره های ذیل آن »
« رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها قصاص باشد در»
« صلاحیت دادگاههای کیفری1است، فلذا رأی شعبه»
« 12دیوان عالی کشور دراین زمینه صحیحاً صادر»
« گردیده به اکثریت آراء تأیید می شود. این رأی به »
« موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه 1328برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir