بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 95 - شماره 25 مورخ 5/11/1362: جرم مقامات موضوع ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 1358(صلاحیت دادگاه)

عنوان : به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در
دادگاههای جزائی مرکز استان رسیدگی به عمل آید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم مقامات موضوع ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای
عمومی مصوّب سال 1358 ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی یاسوج و شیراز در خصوص رسیدگی به جرائم مقامات موضوع ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوّب 20/6/58 آراء مختلفی صادر نموده اند: شعبه یازدهم برای رسیدگی به اتهام شهردار یاسوج دادسرای شهرستان شیراز را که مرکز استان بوده صالح تشخیص داده ولی شعبه بیستم برای رسیدگی به اتهام سر جنگلدار یاسوج دادسرای یاسوج را صالح دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده هشت »
«لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوّب»
«20/6/1358 به جرائم داخل درصلاحیت دیوان»
« کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزائی »
« مراکز استان رسیدگی به عمل آید ونظربه اینکه»
« حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم»
« دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با»
«تصویب قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی»
«کیفری،دادگاههای کیفری یک ودوجانشین آن شده)»
« انجام وظیفه می نمایند ، بناءً علیهذا رسیدگی به »
« موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان »
« فارس(شیراز) بوده و رأی شعبه 11 دیوان عالی »
« کشور دراین زمینه منطبق با موازین قانونی است»
« وبا اکثریت آراء تأیید می گردد این رأی به موجب»
« ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی »
«مصوّب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشور»
« و کلیه دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir