بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 102 - شماره 34 مورخ 12/9/1363: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی

عنوان : گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی
تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در مادتین 150 و 151 قانون
مجازات اسلامی ( تعزیرات ) را فراهم می سازد و تسری به حبس
مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد شده ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 همدان
موضوع : قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه 8 دادگاه کیفری 2 همدان قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی را قابل گذشت تشخیص داده و در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان، نظر دادستان را بر موقوفی تعقیب متهم به لحاظ گذشت اولیاء دم مقتول تأیید کرده ولی شعبه 9 همان دادگاه در مورد مشابه جرم را قابل گذشت ندانسته و نظر بازپرس را بر ممجرمیت متهم با وجود گذشت اولیاء دم مقتول تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با صراحت ماده 149قانون مجازات اسلامی »
«(تعزیرات) مصوّب آبان ماه 1362،درصورتی»
« قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم »
« مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی »
« واقع شود مرتکب به مجازات مقرردرآن ماده»
« محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم »
« مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در»
« جرائم غیرعمدی مندرج درمادتین150و151»
«همان قانون را فراهم می سازد وتسری به حبس»
« مقرر موضوع ماده 149قانون یاد شده ندارد،»
« فلذا به نظراکثریت،رأی شعبه 9دادگاه کیفری »
« دوهمدان که درهمین زمینه صدوریافته صحیح»
« ومنطبق با موازین قانونی است.این رأی طبق »
« ماده3ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی»
« کیفری مصوّب مرداد ماه 1337درمواردمشابه»
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir