بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 107 - شماره 6 مورخ 23/2/1364: جرائم اطفال(صلاحیت دادگاه)

عنوان : مستفاد از مواد 198 و 217 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری
مصوّب سال 61، ملاک صلاحیت دادگاههای کیفری 1و2 ، کیفر
قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر ازخصوصیت
و وضعیت متهمین می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم اطفال (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1و2 برای رسیدگی به جرائم موضوع ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری که اطفال مرتکب شده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم دادگاه کیفری 1 را صالح به رسیدگی تشخیص داده ولی شعبه یازدهم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه بموجب ماده 194 قانون اصلاح »
« موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب »
« شهریور1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای »
« کیفری یک و دوتقسیم شده اند وطبق ماده 193 »
«قانون مزبوررسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب»
« مقرردرقانون یاد شده ودر صلاحیت دادگاه های »
«مذکوراست ومستفادازمواد198و217قانون مزبور»
« ملاک صلاحیت هر یک ازدادگاههای مرقوم کیفر»
« قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر»
« از خصوصیت و وضعیت متهمین می باشد وماده»
« 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب مهر»
« ماه 1361مبنی بر مبری بودن اطفال ازمسئولیت »
« کیفری درصورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت»
«انحصاری دادگاه کیفری2دررسیدگی به کلیه اتهامات»
« انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می شوندنیست»
« فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ( کسی که»
« به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع»
« ماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی»
« کیفری وتبصره1آن باشد رسیدگی به آن درصلاحیت»
« دادگاه کیفری یک است،در غیر این صورت دادگاه »
« کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود ورأی شعبه »
« 11 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است »
« مطابق موازین تشخیص می گردد.این رأی به موجب»
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه»
« 1328برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir