بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 109 - شماره 11 مورخ 20/3/1364: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی که قبل از قانون تعریزات وقوع یافته(مجازات)

عنوان : کسانی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی
شده اند، بر اساس ماده 6 قانون مجازات اسلامی مستوجب تعزیر
نیستند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی که قبل از تصویب
قانون تعزیرات وقوع یافته ( مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهاردهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای متهمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مرتکب قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی شده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهاردهم با این استدلال که مواد 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو شده و در تاریخ وقوع بزه قانون تعزیرات تصویب نشده بوده، تعیین مجازات برای متهم را به استناد ماده 149 قانون تعزیرات موجه ندانسته و نظر دادگاه کیفری 1 را در این خصوص تنفیذ نکرده است ولی شعبه بیستم در مورد مشابه نظر دادگاه کیفری 1 را که برای متهم به استناد ماده 149 قانون مزبور مجازات تعیین کرده، تنفیذ نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« پس از تصویب ماده2 قانون دیات در 24/9/61 »
« برای قتل غیرعمدی دیه معین شده وبموجب ماده »
« 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون»
« مغایرت داردازجمله قانون تشدیدمجازات رانندگان»
« صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده 6 قانون »
« راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل ازتصویب»
« قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق»
« تعزیر در قانون مزبور نیست و نظرشعبه 14دیوان»
«عالی کشورصحیحاً صادرشده است.این رأی به استناد»
« ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب تیرماه»
« 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir