بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 110 - شماره 12 مورخ 20/3/1364: جرم اهانت به مأمور دولت به مناسبت انجام وظیفه

عنوان : جرم موضوع ماده 87 قانون تعزیرات یعنی اهانت به مأمور دولت
به مناسبت انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاههای کیفری 2 تهران
موضوع : جرم اهانت به مأمور دولت به مناسبت انجام وظیفه

خلاصه گزارش پرونده

شعب 167 و 193 دادگاه کیفری 2 استان تهران راجع به قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 167 جرم مذکور را از حقوق الناس تشخیص داده و به لحاظ گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده ولی شعبه 193 اهانت به مأمور دولت را جزء حقوق الله دانسته و متهم را با وجود گذشت شاکی محکوم نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« کیفری که قانونگذاردرماده87 قانون تعزیرات »
« برای اهانت به کسانی که درسمت های مختلف»
« دولتی وظایفی راانجام می دهند و به آن مناسبت»
« مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده اشد از »
« مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای»
« اهانت به افرادغیرمسئول تعیین شده ودراین »
« امر حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور »
« ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که »
« انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً »
«موقوف نماید، لذا نظر شعبه 193دادگاه کیفری »
« 2 تهران ازاین جهت منطبق با موازین قانونی »
« بوده و صحیحاً صادرشده، این رأی به موجب »
« ماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری»
« مصوّب مرداد1337 در موارد مشابه ازطرف»
« دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir