بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 115 - شماره 1 مورخ 2/2/1365: جرم ایراد جرح با چاقو(مجازات)

عنوان : تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی در مورد تعیین
مجازات برای جرم جرح عمدی با چاقو قابل اعمال نیست.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای کیفری کرمان
موضوع : جرم ایراد جرح با چاقو ( مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

دادگاههای کیفری کرمان در مورد مجازات جرح عمدی با چاقو، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هفتم دادگاه عمومی علاوه بر محکومیت متهم به پرداخت دیه برای او به استناد تبصره ذیل ماده 173 قانون مجازات عمومی مجازات نیز تعیین کرده است ولی شعبه هشتم دادگاه عمومی و همچنین دادگاه کیفری یک کرمان در موارد مشابه تبصره یاد شده را اعمال نکرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند

« رأی هیأت عمومی »

« با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات درسال »
« 1361، مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ »
« مواد55 و63 قانون حدودوقصاص تعیین شود »
« مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرائم »
« دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو»
« وانواع دیگراسلحه سرد و اخلال درنظم و امنیت »
« و آسایش عمومی مصوّب 1336 باشد که دراین »
« صورت تعیین مجازات با این عنوان هم بلااشکال »
« است ، بنابراین تبصره ماده 173 قانون مجازات »
« عمومی قابلیت اعمال ندارد و آراء دادگاه کیفری 1»
« وشعبه هشتم دادگاه کیفری کرمان تا آنجا که با این»
«نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رأی»
« برابرماده3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی »
« مصوّب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir